( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมทางขึ้น - ลงผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ p.61030014410
 
            
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมทางขึ้น – ลงผู้ป่วย (รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
            (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.00 บาท)
            
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายสมบัติ สงศรี )
พนักงานพัสดุ 6
01/08/2561 10:20:12