( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อสีขาวสังกะสี ยังไม่ผสมฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61030044508
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ สีขาวสังกะสี ยังไม่ผสมฯ จำนวน ๘๐ กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายสมบัติ สงศรี )
พนักงานพัสดุ 6
01/08/2561 13:08:38