( สำเนา )

ประกาศ.
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการสั่งซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ เลขที่ พด./ปซ.๕๘๑๐๐-๒
 
             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พด./ปซ.๕๘๑๐๐-๒ การซื้อรถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ นั้น
             เนื่องจาก มีการกำหนดรายการจำเพาะด้านเทคนิค (Technical Specification) ซึ่งมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ผลิตรายอื่นจนไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ จึงเห็นสมควรยกเลิกการสั่งซื้อรถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน ๑ คัน นี้

      

            

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายวรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรชัย มะลิ )
พนักงานพัสดุ 4
02/08/2561 16:29:11