( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA.” จำนวน 1 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61010006672
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA.” จำนวน 1 รายการ คือ 18 Sets. # 41A 296 352 BY P 1 Auxiliary Inverter Control Ref.No.169 โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของทางการฯ โดยมีราคาประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๖๖๙ ในวันและเวลาราชการ กำหนดการยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนิภาวรรณ สินเวช )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
07/08/2561 11:11:32