( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่บริเวณย่านสถานีสงขลา (พื้นที่เช่า บริษัท จิตมีบุญ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/754/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่บริเวณย่านสถานีสงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 341,500.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชรกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นนิติบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้างกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
             11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             13. ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             14. สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
             15. คุณสมบัติอื่นตามขอบเขตของงานที่ปรึกษา (TOR) ศึกษาข้อมูลประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่บริเวณย่านสถานีสงขลา
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 เลขที่ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ระบุหน้าซองว่า "ใบเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่บริเวณย่านสถานีสงขลา (พื้นที่เช่า บริษัท จิตมีบุญ จำกัด) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา" และกำหนดเปิดซองพิจารณาข้อเสนอ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ฝ่ายบริหารทรัพย์สินชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 3,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. กรณีมอบให้บุคคลอื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมกับการขอเอกสารดังกล่าว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4049 ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
09/08/2561 12:25:59