( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการโดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส.1000/873/2561
 
            
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๒๐,๔๐๓.๔๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสองหมื่นสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
             ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๔. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย โดยต้องมีหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา และแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๙๐ วัน
             ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล หรือนิติบุคคลหลายรายร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า (Joint Venture) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องร่วมกับนิติบุคคลไทยอย่างน้อย ๑ รายร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า ทั้งนี้ บริษัทผู้นำ (Leading Company) ของกลุ่มผู้ร่วมค้าต้องเป็นนิติบุคคลไทย และกลุ่มผู้ร่วมค้าหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจดทะเบียนในภาษีมูลค่าเพิ่มในนามกลุ่มผู้ร่วมค้ากับกรมสรรพากร ก่อนวันลงนามในสัญญาจ้างบริการ
             ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท
             ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้บริการระบบ Contact Center หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ System Integrator และต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการระบบ Contact Center และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในระบบ Contact Center มาแล้วระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่นที่การรถไฟฯ เชื่อถือ และเป็นคู่สัญญาโดยตรง โดยมีผลงานวงเงินสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนาสัญญาที่แสดงว่าเป็นคู่สัญญาดังกล่าวข้างต้น
             ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคลต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลายเว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้น ศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว
             ๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์ปฏิบัติการหลัก (Main Operation Site) จำนวน ๑ แห่งและมีศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (Support Operation Site) อย่างน้อย ๑ แห่ง ที่สามารถให้บริการทดแทนกันได้ทันทีและไม่กระทบต่อการให้บริการตามขอบเขตงานโดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวข้อง และพร้อมให้คณะกรรมการประกวดราคาหรือผู้แทนของการรถไฟฯ เข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
             ๒๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO/IEC ๒๐๐๐๐ หรือ ISO ๒๗๐๐๑ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองหรือได้รับรางวัล ด้าน Contact Center จากสถาบันที่เชื่อถือได้ในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
             ๒๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือหนังสือแต่งตั้งรับรองการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย หรือเอกสารลิขสิทธิ์การใช้งาน ซึ่งมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์และระบบทั้งหมดที่เสนอ
             ๒๒ กรณีผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอที่การรถไฟฯ กำหนด
            
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๒๐๔๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นาย วรวุฒิ มาลา
( นาย วรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายธีรพงษ์ จันทรสนธยา )
ผคส./ดส.
09/08/2561 12:42:07