( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ Turbocharger Complete สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล“Pielstick” Type 16 PA4 V.185 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” จำนวน 1 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61050030157
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ Turbocharger Complete สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล“Pielstick” Type 16 PA4 V.185 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” จำนวน 1 รายการ คือ 10 Sets. Turbocharger Complete โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของทางการฯ โดยมีราคาประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๖๖๙ ในวันและเวลาราชการ กำหนดการยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนิภาวรรณ สินเวช )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
09/08/2561 13:59:45