( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมนอกวาระ เครื่องยนต์ DG. Sets รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./ผจด.1/116/2561
 
             ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์ DG. Sets รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

      จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์ DG. Sets รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ราคาประเมิน 1,248,690.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
      ๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      ๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
      ๖    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
      ๗    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      ๘    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ๙    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      ๑๐  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
      ๑๑  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการว่าจ้างฯ(TOR) ทุกประการ
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงงานรถไฟมักกะสัน สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ชั้น ๒ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายมนัฎ มณีจักร
( นายมนัฎ มณีจักร )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววรมล เจิมปี )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
10/08/2561 11:02:51