( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณที่หยุดรถเขาปูน จังหวัดกาญจนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/844/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ บริเวณที่หยุดรถเขาปูน จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินกับโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ปรากฏตามแผนผังสังเขป ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 78,403.50 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจโดยให้ก่อสร้างอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร โดยมูลค่าอาคารต้องไม่น้อยกว่า 120,000,000.00 บาท พร้อมพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เชื่อมต่อกับของเดิมที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 666.38 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 52,246,530.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 11.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 862,439.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 4 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.2561 ถึงวันที่ 5 ต.ค.2561 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 พ.ย.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเเทคนิคและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 13 ธ.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4052 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            แผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1UAWB8pbdVaRnjUM_povmxtKrPF0rQXc3/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
03/09/2561 9:23:16