( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวน เสนอราคางานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทาสีสถานีตะพานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1720/20/582/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะจ้างเหมา ปรับปรุงทาสีสถานีตะพานหิน ที่ กม.๓๑๙+๐๐๖ ในทางรถไฟสายเหนือ ตามแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปี ๒๕๖๒ ของแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
            ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผุ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผุ้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผุ้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
            บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            ๗. เป็นบริษัท ผู้มีอาชีพรับจ้างงานรักษาความปลอดภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา
            ความปลอดภัยจากนายทะเบียน
            ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศ
            ไทย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
            ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
            ผู้ยื่นข้อเสนอได้มี่คำสั่งให้วละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขา................-..............ไว้กับกรมบัญชีกลาง
            (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
            ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันที่จะจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
            (เงินสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
            
            
            
            ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
            (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
            ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานประเภทเดียวกันของผู้เข้าร่วมมาใช้แสดงเป็นผลงานประเภทเดียวกันของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
            (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
            รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตารมที่เงื่อนไขกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานประเภทเดียวกันของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานประเภทเดียวกันของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป้นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จะทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
            ๑๒. ผู้ยื่นขอเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
            (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
            ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
            อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับและรายจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่
            การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณธกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ย่านสถานี
            รถไฟพิษณุโลก แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
            และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.Railway.co.th หรือ
            www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๔๑๒๔๐๘ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการรถไฟ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์ www.Railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
            
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ิอุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางเปรมใจ มวลชู )
พ.บริหารงานทั่วไป 6
11/09/2561 6:19:42