( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อเหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง ๕ ฟุต ยาว ๑๐ ฟุต จำนวน ๗ รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.1(ช)/065/61
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเหนียวแผ่นสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

      
       เหล็กเหนียวแผ่นสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ
      ๑ โครงการ ประกอบด้วย ๗ รายการดังนี้.-
       ๑) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๓/๓๒ นิ้ว x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๒.๓ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      จำนวน ๔๐๐ แผ่น
       ๒) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๑/๘ นิ้ว x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๓.๒ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      จำนวน ๔๐๐ แผ่น
       ๓) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๓/๑๖ x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๔.๕ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      จำนวน ๖๐ แผ่น
       ๔) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๕/๑๖ นิ้ว x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๗ หรือ ๘ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      จำนวน ๕๐ แผ่น
       ๕) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๑๒ หรือ ๑๓ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      จำนวน ๘๐ แผ่น
       ๖) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๕/๘ นิ้ว x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๑๖ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      จำนวน ๓๐ แผ่น
       ๗) เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๕ ฟุต x ๑๐ ฟุต (๑๙ หรือ ๒๐ x ๑๕๒๕ x ๓๐๕๐ มม.)
      ​จำนวน ๔๕ แผ่น

ราคาประเมิน 4,697,546.10 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศของผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายหรือผู้จำหน่ายรายย่อย (ผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย)

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๔๕๒๔๘๐ ต่อ ๕๔๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) มนัฏ มณีจักร
( นายมนัฏ มณีจักร )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวชุลีวรรณ อุบลมณี )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
11/09/2561 13:44:24