( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าเสมียน วกข.อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1732/ 5/235/2561
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าเสมียน วกข.อด. ตามแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปี ๒๕๖๒ ของแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง
            โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน )
             ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อมห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้ที่คำสั่งให้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขา...................-.................. ไว้กับกรมบัญชีกลาง ( กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง )
             ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันที่จะจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
             ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ " กิจการร่วมค้า " ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
             (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม " กิจการร่วมค้า " ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานประเภทเดียวกันของผู้เข้าร่วมมาใช้แสดงเป็นผลงานประเภทเดียวกันของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
             (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานประเภทเดียวกันของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานประเภทเดียวกันของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ทั้งนี้ " กิจการร่วมค้าที่
            จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมายความว่ากินการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
             ๑๒. ผู้ยื่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
            Procurement : e-GP )
             ๑๓. ผู้ยื่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
            ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ย่านสถานีรถไฟอุตรดิตถ์
            แต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
             และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๔๒๔๘๗ ในวันเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ srtcivilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน
            วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์ www.railway.co.th
            และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นายประพงค์ แตงสุวรรณ )
พ.บริหารงานทั่วไป 7
11/09/2561 15:12:22