( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งของซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงอาคารที่ทำการรายทาง จำนวน 23 รายการ ในแขวงบำรุงทางลำพูนกองบำรุงทางเขตลำปางศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1735/7/1145/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
            สิ่งของซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงอาคารที่ทำการรายทางในแขวงบำรุงทางลำพูนจำนวน 23 รายการ
             ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเว้นเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคา
            ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางลำพูน ย่านสถานีรถไฟลำพูนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
            และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๒-๕๖๘๐ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์www.railway.co.th และwww.gprocurement.go.thในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ยุทธกิจ ครุธาโรจน์
( นายยุทธกิจ ครุธาโรจน์ )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง


สำเนาถูกต้อง
( นายนคร จันทร์วงศ์ )
ช่างฝีมือ 2
12/09/2561 12:23:42