( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญยื่นเอกสารข้อเสนอเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการเช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.5380/2561
 
             ด้วย ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มีความประสงค์จะ เช่าโครงการเช่าระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการค่าเช่าที่ดินและอาคาร โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      1. รายการพัสดุที่ต้องการเช่า
       1.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น
       1.2 บริษัทจะต้องถ่ายโอนข้อมูลสัญญาและข้อมูลการบริหารสัญญาทั้งหมดไปให้ บริษัทบริหารทรัพย์สิน ตามแผนการถ่ายโอนของ การรถไฟฯ
       1.3 บริษัทจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลหรือระบบที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ตามระยะเวลาสัญญาเช่า
      2. วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน)
      3. ราคากลาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง 10,000,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพเช่าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
      4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      4.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
      4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      4.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      4.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      4.9 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่า
      4.10 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอันเชื่อถือได้
      4.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพย์สินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
      4.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
      
      
      

            5. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
             กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่  09  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
12/09/2561 15:53:02