( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ช.นสน.แก่งหลวง และบ้านพัก นสน.แก่งหลวง ที่ กม.547+052.03 และกม. 547+081.00 ย่านสถานีแก่งหลวง ในแขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1730/7/720/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะจ้างเหมา ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ช.นสน.แก่งหลวง และบ้านพัก นสน.แก่งหลวง ที่กม.๕๔๗+๐๕๒.๐๓ และกม. ๕๔๗+๐๘๑.๐๐ ในทางรถไฟสายเหนือ ตามแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปี ๒๕๖๒ ของแขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๔,๗๐๐.๐๐ บาท(เงินสามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
            ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
            บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
             ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศ
            ไทย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
             ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
            ผู้ยื่นข้อเสนอได้มี่คำสั่งให้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐.เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขา................-..............ไว้กับกรมบัญชีกลาง
            (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
             ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
            ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
            (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
            ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานประเภทเดียวกันของผู้เข้าร่วมมาใช้แสดงเป็นผลงานประเภทเดียวกันของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
            (๒)กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตารมที่เงื่อนไขกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานประเภทเดียวกันของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานประเภทเดียวกันของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จะทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
             ๑๒.ผู้ยื่นขอเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
            (ElectronicGovernment Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
             ๑๓.ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๔.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับและรายจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ แขวงบำรุงทางเด่นชัย ย่านสถานีรถไฟเด่นชัย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๖๑๓๒๑๒ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.railway.co.thและwww.gprocurement.go.thในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นายนคร จันทร์วงศ์ )
ช่างฝีมือ 2
12/09/2561 18:24:23