( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารของการรถไฟฯ ที่อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี 5 เดือน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.1130/61/2561
 
            ด้วยสัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ฝ่ายบริการสินค้า ยังมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ดังนั้น เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการโจรกรรม การทำความเสียหายแก่บุคคลและ/หรือต่อทรัพย์สิน การวางเพลิง การก่อวินาศกรรมอาคารและทรัพย์สิน ตลอดจนงานด้านความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินให้พนักงานของการรถไฟฯ พร้อมกับสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และมิให้เกิดผลเสียหายด้านภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานและพนักงานขบวนรถที่เข้าพักในห้องพักฯ (รันนิ่งรูม) ภายในอาคารที่ทำการฯ ที่ย่านสถานีแหลมบัง จึงมีความจำเป็นและเห็นควรดำเนินการหาผู้รับจ้าง มาดำเนินการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อที่จะให้ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างที่จะได้จัดทำขึ้น หลังจากจากประกาศผลการเสนอราคาฯ แล้ว จะกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. เพื่อที่การออกประกวดราคาฯ ในครั้งถัดไป จะจัดทำสัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยฯ ให้เป็นสัญญาเดียวในนามฝ่ายบริการสินค้า

      อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ตั้งอยู่เลขที่ 230/7 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ราคากลาง 1,280,660.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
            ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดดอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
            จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
            สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๒๐ ๔๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ jaturon.ch@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภาย
            ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
            www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
            
            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายกฤษฏาพล มณีเนตร
( นายกฤษฏาพล มณีเนตร )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟฯ


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
12/09/2561 20:34:38