( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ แบบพิมพ์ฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61060016633
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ แบบพิมพ์ฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขราย ละเอียด และข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๗๐๐.๐๐ บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยสเส ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ .เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายสมเดช คงปรีชา )
พนักงานพัสดุ 6
13/09/2561 15:03:18