( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.ยธ.1700/7/420/2561
เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมา งานทำความสะอาดและงานแฟตย่านสถานีนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            เนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียดผิดพลาดบางประการ
            และจะดำเนินการกำหนดรายละเอียดเพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่อีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 17  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นายวีระพันธ์ ธีระราษฏร์ )
พบป.6
17/9/2561 17:13:07
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมา งานทำความสะอาดและงานแฟตย่านสถานีนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1700/7/420/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดและงานบริเวณแฟลตย่านสถานีนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      ทำความสะอาดแฟต ตามรายการละเอียด หมายอักษร "ก"

ราคากลาง 720,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผุ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผุ้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผุ้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
      พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘. ไม่เป็นผุ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศ
      ไทยและ/หรือไม่เป้นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป้นผู้กระทำการอันเป้นการขัดขวางการแข่งขัดราคาอย่างเป้นธรรม
      ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
      ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
      Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
      อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
      ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      ๑๓.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
      การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป้นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
            จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ .......-........บาท
            (......................-.......................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลด เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป้นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซค์ www.Railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
            สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๓๘๖-๖๕๐, ๐๕๖-๓๒๖-๗๘๒ และ ๐๕๕-๔๑๑-๕๒๑ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง
            การรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ CIVIL.SRT@RAILWAY.CO.TH หรือ ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยกาดรรถไฟฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์ www.Railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นายวีระพันธ์ ธีระราษฏร์ )
พบป.6
14/09/2561 10:58:15