( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.1) กม.6+379.00, กม.10 + 936.30 และ กม.10+488.20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.78/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.๑) กม.๖+๓๗๙.๐๐, กม.๑๐ + ๙๓๖.๓๐ และ กม.๑๐+๔๘๘.๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.๑) กม.๖+๓๗๙.๐๐, กม.๑๐ + ๙๓๖.๓๐ และ กม.๑๐+๔๘๘.๒๐

ราคากลาง 2,100,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๕ มีผลงานด้านระบบอาณัติสัญญาณ หรือเครื่องกั้นถนนฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอ หลักฐานมีคุณสมบัติ มีผลงานด้านระบบอาณัติสัญญาณ หรือเครื่องกั้นถนนฯ การรถไฟฯ ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ที่ผ่านมาโดยเริ่มนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาถึงวันยื่นข้อเสนอ จะต้องมีผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการรถไฟฯหรือหน่วยงานของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ของมูลค่างาน พร้อมสำเนาสัญญา และสำเนาหนังสือรับรองผลงาน มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จนั้น ถึงวันยื่นข้อเสนอ
       ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงโครงสร้างการบริหาร และควบคุมงานบุคลากรที่ผู้รับจ้างเสนอมาจะต้องไม่ซ้ำกับบุคลากรในสัญญาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ พร้อมใบรับรองมาแสดง ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องไม่ขาดอายุในวันยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้
       ๑๖.๑ วิศวกรไฟฟ้า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร
       ๑๖.๒ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน มีประสบการณ์ในการควบคุมงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือเป็นอดีตพนักงานของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ ตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ แนบแสดงมาด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือ มีคุณวุฒิระดับ ปวส. (สาขาไฟฟ้า) ขึ้นไป (มีสำเนาเอกสารแนบมาแสดงด้วย) และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านระบบอาณัติสัญญาณฯ ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
       ๑๖.๓ ช่างไฟฟ้าจะต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ผู้ควบคุมงานที่เสนอชื่อในการประกวดราคาครั้งนี้จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ควบคุมงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน และควบคุมงาน ตามข้อ ๑๖ และจะต้องควบคุมงานที่หน้างานตลอดอายุสัญญา ตั้งแต่รับมอบสถานที่จนถึงสิ้นสุดการประกันผลงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน มิฉะนั้นการรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ผู้รับจ้างที่มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ มิให้เข้าประกวดราคางาน ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ ต่อไปอีก รวมทั้งผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ควบคุมงาน ในงานอื่นๆ ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อไป
       ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอแผนการทำงาน (Gantt Chart)
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแผนการเบิกเงิน
       ๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอขั้นตอนการปรับปรุงเครื่องกั้น พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของแต่ละเครื่องกั้น อย่างชัดเจน มาให้พิจารณามาในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย
       ๒๐. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียด ตราอักษร (ยี่ห้อ) รุ่น คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมด ดังรายละเอียดข้อกำหนดของการรถไฟฯ พร้อมเปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการมาในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้.
       ๒๐.๑ แบตเตอรี่ ๒ โวลต์ ๒๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง จะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ISO
       ๒๐.๒ ดวงโคมสัญญาณ LED พร้อมมาตรฐานการทดสอบดวงโคมสัญญาณ LED โดยมีคุณสมบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
       เงื่อนไขทุกข้อถือเป็นสาระสำคัญผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำรายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวดราคา มาในข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย อุปกรณ์ทุกๆ อย่างให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อเท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกำหนด ถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) สมมาต กลิ่นสุคนธ์
( นายสมมาต กลิ่นสุคนธ์ )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
14/09/2561 13:55:08