( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อแคร่ Ride Control Class D จำนวน ๑๖๐ ชุด
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61010025570
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อแคร่ Ride Control Class D จำนวน ๑๖๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของทางการฯ โดยมีราคากลางที่จะซื้อเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๖๖,๐๖๔.๐๐ บาท
            
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๖๖๙ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายสำเริง จานทอง )
พนักงานพัสดุ 5
14/09/2561 14:43:50