( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่ระหว่างสถานีกรุงเทพ - มักกะสัน (ป้ายหยุดรถพญาไท)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/932/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีกรุงเทพ - มักกะสัน (ป้ายหยุดรถพญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า รวม 2 แปลง พื้นที่ทั้งสิ้น 467.97 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 1,286.25 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 601,927.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี จากอัตราที่เสนอ (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2561 ถึงวันที่ 31 ต.ค.2561 ในราคาชุดละ 75,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 พ.ย.2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1X2xH1nS1kVHOBMB36UBk-cF2_D20_p3f/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
28/09/2561 9:22:15