( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ แบบพิมพ์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61060016629
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ แบบพิมพ์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             ๑. จำนวน ๓๕๐ เล่ม สมุดบัญชีเงินค่าจ้างคนงานรายวัน
             ๒. จำนวน ๒๐๐ เล่ม แบบ ส.๔๕ (ใบรับของ)
             ๓. จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม แบบ ม. ๘๐ ใบเบิกสิ่งของ
             ๔. จำนวน ๕, ๐๐๐ เล่ม แบบที่ ๑๓ (ใบส่งของ)
            (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๘๐๐.๐๐ บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยสเส ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ .เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายสมเดช คงปรีชา )
พนักงานพัสดุ 6
03/10/2561 15:14:37