( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่งของดำเนินการเองในแขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1720/7/641/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงราคากลางงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท(เงินสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
            สิ่งของดำเนินการเองในแขวงบำรุงทางอยุธยา จำนวน ๗ รายการ
            ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
            ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            ๔.ไม่เป้นบุคคลซึ่งถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณธกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล ผู้มีอาชีพจขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
            ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผุ้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป้นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป้นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
            ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้่อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเว้นเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา ย่านสถานีรถไฟอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น.
            และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคาในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.raiway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๒๔๔๖๖๑ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๐๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการรถไฟฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์ www.raiway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ทัศไนย ไชยชนะ
( นายทัศไนย ไชยชนะ )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์


สำเนาถูกต้อง
( นายเกษม ขำเขียว )
พ.บริหารงานทั่วไป 7
05/10/2561 9:33:37