( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/994/2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการ พื้นที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ...

ข้อความเดิม
            ...

ข้อความที่แก้ไข
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการ พื้นที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง ฉบับเต็ม
            
            https://drive.google.com/file/d/1o2ZeIEHFPN_HciAMy8LAvS6B7nBib9jA/view?usp=sharing

ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
8/10/2561 14:14:59
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการ พื้นที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/994/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการ พื้นที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟรถไฟ กม.11 และพื้นที่ต่อเนื่อง ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 60,800.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดประโยชน์ปีแรก เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 8,500,000.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             3. สัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 15 พ.ย.2561 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 30 พ.ย.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.45 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4052 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            
            แผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1XOCzQguuudDpTQubJDYslfufuWg2vLcN/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
05/10/2561 16:55:08