( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า "Hitachi." จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61060031447
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “ฮิตาจิ” จำนวน ๑ รายการ
            Group : Gear Case Assembly for Traction Motor (Order No.C 131)
            จำนวน 60 Sets. Gear Case Assembly as per Drg.No.2-4501 DE 6-0005/1, No.2-4501 DE 6-0008, No.2-4501 DE 6-0009, No.2-4501 DE 6-0010 (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ)
            (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๔,๗๐๐.๐๐ บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายธีรภัทร ธนะวิบูลย์ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
09/10/2561 10:03:26