( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจัดซื้อสิ่งของปรับปรุงทาสีอาคารสถานี ภายในเขตรับผิดชอบแขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1733/7/813/2561
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 74,000.00 บาท (เงินเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
            สิ่งของปรับปรุงทาสีอาคารสถานี ภายในเขตรับผิดชอบแขวงบำรุงทางเด่นชัย จำนวน 10 รายการ
             ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเว้นเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคา
            ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางเด่นชัย ย่านสถานีรถไฟเด่นชัย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-613-212 , 054-225-086 และ 055-411-521 ในวันและเวลาราชการ
            และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคาในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-412-408 ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์www.railway.co.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ยุทธกิจ ครุธาโรจน์
( นายยุทธกิจ ครุธาโรจน์ )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง


สำเนาถูกต้อง
( นายวันชัย สีเขียว )
พ.บริหารงานทั่วไป 6
11/10/2561 13:36:18