( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ที่ระหว่างสถานีหนองขอนกว้าง - อุดรธานี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1016/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่ระหว่างสถานีหนองขอนกว้าง - อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 11,900.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 22,312,500.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 51.56 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 613,564.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีฯ
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 30 พ.ย.2561 ในราคาชุดละ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองคุณสมบัติและซองเสนอราคาในวันที่ 18 ธ.ค.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1sh2fXGLlibBm_C3C-0aT0Iq0hWPEXcbE/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน สถานีหนองขอนกว้าง-อุดรธานี ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1q2u8RatAnjqWDxYIU7-L0xkyKlGD2bM0/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
12/10/2561 11:23:41