( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ สายไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า "Alsthom." จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61070005651
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ สายไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom.” จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
            Group : Flexible Cables for Alsthom Diesel Electric Locomotive
             จำนวน 1,800 Metres. Cable (Traction Motor) 120 mm (รายการละเอียดแนบ)
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายธีรภัทร ธนะวิบูลย์ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
12/10/2561 16:29:31