( สำเนา )

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1320/455/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชาน
            ชาลา อาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมนํ้า กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคเหนือ ด้วยวิธี
            ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
            ๕๙,๐๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบเก้าล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
            ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
            ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
            เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
            การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
            ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
            จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
            พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
            ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่ง
            ประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
            อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
            ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
            เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
            Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
            ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
            อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
            ป.ป.ช. กำหนด
            ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
            ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
            แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            ๑๔. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
            จำนวนหุ้นทั้งหมด
            ๑๕. ต้องมีผลงานด้านทำความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
            ต่อหนึ่งสัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
            ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อถือและเป็นผลงานย้อนหลังไม่
            เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา
            ๑๖. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ
            มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕
            ๑๗. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อในฐานข้อมูลบ ริการทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรม
            ควบคุมมลพิษ
            ๑๘. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ชำระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดย
            ย้อนหลัง ๑๒ เดือน นับจากวันเสนอราคา ของพนักงาน รวมกัน ไม่ตํ่ากว่า ๑๕๐ คน ในแต่ละเดือน
            ๑๙. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่ามีระบบจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
            ประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว หรือ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
            ประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ว่าเป็นสถาน
            ประกอบกิจการที่ปลอดยาเสพติด
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
            ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องนำแผนการบริหารจัดการและคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน มาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
            ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ตามรายละเอียดและขอบเขต
            ของงาน ข้อ ๔.๓ ซึ่งในวันดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดวันเวลา
            ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องนำตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดและน้ำยาต่าง ๆ มามอบและสาธิตวิธีการ
            ดำเนินงานตามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๒ โดยจะกำหนดวันดำเนินการไม่เกิน ๕ วัน ทำการนับจากวัน
            เสนอราคาซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จะต้องดำเนินการตามกำหนด
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบ
            บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่
            ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
            อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
            สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๒๐๔๘๔๓ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
            มายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ development.oper@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี
            กลางกำหนดภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
            เว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒ ๕๖๑

      

            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายพิเชษฐ์ เนกขัมม์ )
พนักงานการเดินรถ 5
17/10/2561 15:04:21