( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1031/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            1. พื้นที่ให้เช่า 1,081.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 1,067,488.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 156.25 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 225,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 24.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 34,560.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.2561 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 ธ.ค.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 27 ธ.ค.2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1Hr_T8B7xEmYYoKf182M7DU2PBVJEm87Y/view?usp=sharing
            
            ประกาศฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1Ug9xuXOiiBIvZ5i6LmbOfULvLeNT8pJG/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
19/10/2561 20:29:37