( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับสิทธิการเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่ระหว่างสถานีอุตรดิตถ์ - ศิลาอาสน์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/552/ 2561
 
             ตามใบเสนอราคาฯ ฉบับที่อ้างถึงข้อ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวศิริ พร็อพเพอตี้ ได้เข้าร่วมเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ พื้นที่ 8,550.36 ตารางเมตร ที่ระหว่างสถานีอุตรดิตถ์ - ศิลาอาสน์ ตามประกาศเชิญชวนเลขที่ รฟ.บส.1000/552/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยเสนอค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตารางเมตรละ 829.08 บาท เป็นเงิน 7,088,940.00 บาท และค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ปีแรกตารางเมตรละ 15.00 บาท เป็นเงิน 123,125.18 บาทต่อปี ตามบันทึกการต่อรองเสนอราคาฯ ฉบับที่อ้างถึงข้อ 2 ห้างฯ เสนอค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เพิ่มเติมเป็นตารางเมตรละ 1,052.58 บาท เป็นเงิน 9,000,000.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ปีแรกตารางเมตรละ 16.00 บาท เป็นเงิน 136,806.00 บาทต่อปี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
             การรถไฟฯ พิจารณาแล้วอนุมัติให้ห้างฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ พื้นที่ 8,550.36 ตารางเมตร ที่ระหว่างสถานีอุตรดิตถ์ - ศิลาอาสน์ ตามประกาศเชิญชวนเลขที่ รฟ.บส.1000/552/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำสัญญาเช่า เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้ห้างฯ มาชำระเงินค่าเช่า ค่าต่างๆ พร้อมกับลงนามสัญญาเช่าต่อไป ทั้งนี้ห้างฯ ยังเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นและรับมอบพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ หากฝ่าฝืนการรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการได้รับสิทธิการเช่านั้นและริบหลักประกันที่วางไว้ทั้งสิ้น
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            
            หนังสือประกาศผู้ได้รับสิทธิเช่า
            https://drive.google.com/file/d/1hJRQzzNHTZyCI8XNSFpDpJXGKrglFN8D/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
24/10/2561 14:59:15