( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการให้เช่าสิทธิบริการลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ของการรถไฟฯที่ย่านสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.3300/210/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะให้ให้เช่าสิทธิบริการลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ของการรถไฟฯที่ย่านสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนประกวดเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ ซึ่งเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของการออกประกาศเสนอราคา คือ.-
            
            1. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคา
             1.1. บุคคลธรรมดา
             1.1.1 ต้องมีสัญชาติไทย โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมการยื่นซอง
             1.1.2 ผู้เสนอราคาที่มีคู่สมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ และคู่สมรสต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ถ้าเป็นหม้ายต้องมีหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น หรือให้นายทะเบียนท้องถิ่นรับรองไว้ในสำเนาทะเบียนบ้านนำมาแสดงด้วย
             หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตามข้อ 1.1.1 ต้องเป็นฉบับตัวจริง พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวอย่างละ 3 ฉบับ
             1.2 นิติบุคคล
             ผู้เสนอราคาในนามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีวัตถุประสงค์สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้ และต้องส่งเอกสารการได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯที่แสดงสิทธิและอำนาจของผู้กระทำแทนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ทั้งผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51 % โดยต้องเป็นหนังสือรับรองที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 2 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา สำหรับบริษัทจำกัด ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบพิมพ์ของทางราชการซึ่งประชุมครั้งสุดท้ายด้วย
             เอกสารที่กล่าวข้างต้น เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องแนบประกอบซองเสนอราคาให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยต้องยื่นฉบับตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 3 ฉบับ และสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี )
             1.3 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นเสนอราคาแทนในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมายไม่ได้ไปยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง ซึ่งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายให้ถูกต้อง
             1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
             1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ณ วันประกาศเชิญชวนเสนอราคา
            
            
            
            - 2 -
            
             1.6 ต้องเป็นผู้ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคา หรือยื่นเสนอราคาและเป็นผู้ที่ไม่เคยประพฤติผิดเงื่อนไขสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญา ทั้งไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินติดค้างอยู่กับการรถไฟฯ
            
             2. พื้นที่ที่ดำเนินการและอัตราในการจัดเก็บค่าจอดรถ
             2.1 ทรัพย์สินที่ให้เช่าสิทธิฯ
             ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ของการรถไฟฯ (บริเวณก้างปลา) ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง โดยมีขนาดพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
             - พื้นที่ลานจอดรถ มีขนาดพื้นที่ 54,384.00 ตารางเมตร
             - พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก (ร้านอาหาร, ห้องสุขา) พื้นที่ที่ 1 มีขนาดพื้นที่ 192.00 ตารางเมตร
             - พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก (ร้านอาหาร, ห้องสุขา) พื้นที่ที่ 2 มีขนาดพื้นที่ 192.00 ตารางเมตร
            รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 54,768.00 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ เช่น ถนนเส้นทางเข้า-ออก ในสถานที่ของผู้ให้เช่าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามแบบรูปรายการ, ผังบริเวณ, แปลน, รายการประกอบแบบเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สินที่ให้เช่าสิทธิ” เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการจอดรถยนต์ของผู้เช่า และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
             2.2 ผู้เช่าสัญญาว่าจะดำเนินการโดยใช้เครื่องควบคุมการจัดเก็บค่าจอดรถและจัดสร้างป้อมพนักงานควบคุมการเข้าออกพร้อมไม้กั้น ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลในการจัดเก็บได้ถูกต้องชัดเจน และดำเนินการจัดเก็บค่าจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตราดังนี้
            
            
            ชนิดรถ อัตราค่าจอดรถ
             ภายใน 4 ชั่วโมงแรก
            (เหมารวม) ชั่วโมงถัดไปคิดเป็นรายชั่วโมง (ชั่วโมงละ)
            หมายเหตุ เศษของชั่วโมงถ้าเกินกว่า 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง แต่ถ้าเศษของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาทีไม่คิดเป็น 1 ชั่วโมง
            รถ 4 ล้อ 20.00 บาท 20.00 บาท
            รถ 6 ล้อ 30.00 บาท 30.00 บาท
            รถ 10 ล้อ 40.00 บาท 40.00 บาท
            รถหัวลาก 40.00 บาท 40.00 บาท
            หางพ่วง 40.00 บาท 40.00 บาท
            หัวลาก+หางพ่วง 80.00 บาท 80.00 บาท
            
             2.3 ผู้เช่าต้อง ยกเว้น การเรียกเก็บค่าบริการรถยนต์ของผู้ปฏิบัติงานของผู้ให้เช่า ผู้เช่ายอมให้จอดรถโดยไม่เสียค่าบริการ
            
             3. เงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา
             3.1 ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา ต้องเป็นผู้ซื้อซองในนามของตนเอง และยื่นได้เพียง 1 ซอง ทั้งต้องใช้ซองและใบเสนอราคาตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ด้วย ซึ่งสามารถติดต่อซื้อซองเอกสารได้ที่งานกำกับสัญญาและร่วมทุน ชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักงานกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (เงินห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 จำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ทุกวันทำการ
            
            
            
            - 3 -
            
             - จำหน่ายซองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
             - กำหนดชี้แจงรายละเอียดปลีกย่อยและนำดูสถานที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 2 (ห้อง 201) อาคารกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ
             - กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 2 (ห้อง 201) อาคารกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ
             สำหรับชุดเอกสารที่ได้ขายไปแล้ว การรถไฟฯ จะไม่รับคืนทุกกรณี
             3.2 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเสนอราคา จำนวน 149,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งจ่าย(แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร โดยให้ธนาคารพิมพ์เติมข้อความในช่องว่างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้สมบูรณ์ลงในแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ พร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา
             3.3 หลักประกันซองตามข้อ 3.2 นี้ ผู้เสนอราคารายใดจะขอยกเลิกหรือเพิกถอนซองคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากยกเลิกหรือเพิกถอน การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองหรือริบเงินที่เรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันที่วางไว้นั้นทั้งสิ้น
             3.4 ต้องเสนอราคาค่าเช่าสิทธิเป็นเงินไม่น้อยกว่าเดือนละ จำนวน 2,136,000.00 บาท
            (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าภาษีฯ โดยต้องเสนอหน่วยเป็นบาท จำนวนหน่วยของบาทต้องเป็นศูนย์ ผู้เสนอราคารายใดเสนอค่าเช่าสิทธิ แต่จำนวนหน่วยของบาทไม่เป็นศูนย์ ต้องยินยอมให้ยกจำนวนหน่วยของบาทขึ้นให้เป็นศูนย์ด้วย ในการกรอกจำนวนเงินให้ลงจำนวนเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาไทยกำกับและต้องมีจำนวนตรงกันหากมีการขีดฆ่าต้องลงนามกำกับด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ ผู้เสนอราคาต้องเขียนชื่อและนามสกุล หรือลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนไว้คาบรอยผนึกซองด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าใบ/หรือซองเสนอราคาไม่สมบูรณ์ การรถไฟฯ จะไม่รับพิจารณา
             3.5 ผู้เสนอราคาต้องทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา คือ แผนการจัดเก็บค่าจอดรถ และแผนการจัดสร้างอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนแผนการดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
             3.6 เอกสารที่ต้องยื่นให้ตรวจสอบพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคาตามข้อ 1, ข้อ 3 (3.2) และ (3.5) ให้จัดแยกไว้ต่างหาก โดยไม่ต้องบรรจุลงในซอง สำหรับใบเสนอราคาตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ให้บรรจุลงในซองตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือว่าซองเสนอราคาไม่สมบูรณ์ จะไม่รับซองไว้พิจารณา
            
             4. การพิจารณาซองเสนอราคา
             4.1 พิจารณาตรวจสอบตามลำดับดังนี้
             4.1.1 ด้านเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาตามที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 3 (3.1) และหลักประกันซองเสนอราคาตามข้อ 3 (3.2) สำหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะคืนเอกสารโดยไม่พิจารณาด้านเทคนิค
             4.1.2 ด้านเทคนิค พิจารณาตรวจสอบเอกสารตามข้อ 3 (3.5) สำหรับรายที่เสนอเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค จะไม่พิจารณาเปิดซองเสนอราคา
             การรถไฟฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.40 น. ณ ห้องประชุม 2 (ห้อง 201) อาคารสำนักงานกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
            
            
            - 4 -
            
             4.1.3 ด้านผลตอบแทนทางการเงิน เปิดซองเสนอราคาเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณา ด้านเทคนิคตามข้อ 4 (4.1.2) แล้ว โดยผู้เสนอราคาค่าเช่าสิทธิฯ ให้การรถไฟฯ สูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า
             4.2 ในระหว่างการพิจารณา การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม จากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้ และจะเชิญผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4 (4.1) มาเพื่อเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียดของการเสนอราคา รวมทั้งผลประโยชน์ให้กับการรถไฟฯ ได้ตามที่เห็นสมควร
             4.3 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขประกาศฯ นี้ หรือเงื่อนไขการเช่าได้ ตามที่เห็นสมควร โดยผู้เสนอราคา และ/หรือผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
             4.4 ผู้เสนอราคารายใด ที่ได้รับแจ้งจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิดำเนินการ ต้องไปลงนามในสัญญาเช่า พร้อมกับชำระค่าเช่า ค่าภาษีฯ เงินประกันสัญญาภายในกำหนดที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการได้รับสิทธิการเช่านั้น บรรดาเงินหรือหลักประกันและเอกสารใดๆ ที่ได้มอบไว้แก่การรถไฟฯ ผู้ได้รับสิทธิการเช่ายินยอมให้ริบเสียทั้งสิ้น
             4.5 ในระหว่างดำเนินการทำสัญญา ห้ามนำสิทธิของผู้ได้รับสิทธิการเช่าไปจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ การรถไฟฯ กำหนด
             4.6 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายหนึ่ง รายใด โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันว่าจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า หรือยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคานี้เสียก็ได้ ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการรถไฟฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
            
            5. การคืนซองประกวดราคาและหลักประกันซอง
             การรถไฟฯ จะคืนซองเสนอราคาพร้อมเอกสารฉบับตัวจริง ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ 1 และด้านเทคนิคตามข้อ 3 (3.5) โดยไม่มีการเปิดซอง ส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ไม่ใช่ฉบับตัวจริงจะไม่คืนให้ โดยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากับบันทึกผลการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการรับซองฯ จะมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เฉพาะรายที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติให้ได้รับการพิจารณาต่อไป หลักประกันซองจะคืนให้กับผู้ยื่นเสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4 (4.1.2) โดยเร็ว นับถัดจากวันประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือก และรายที่ได้ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้มีการทำสัญญา และดำเนินการภายในกำหนดแล้ว หรือเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนเงินหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
            
            6. การทำสัญญา
             6.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมาย อันเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตทั้งสิ้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ต่อการรถไฟฯ อันเกิดจากการกระทำของผู้ได้รับการคัดเลือก หรือพนักงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
             6.2 ผู้เสนอราคารายใด ที่ได้รับแจ้งจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่า ต้องไปลงนามในสัญญา ชำระเงินค่าเช่า ค่าภาษีฯ ในเดือนแรก พร้อมกับวางหลักประกันสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยห้ามผู้ได้รับสิทธิยกเหตุผลใดๆ มาเพื่อขยายเวลาการลงนามสัญญาหรือการวางหลักประกันสัญญา หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว การรถไฟฯ จะยกเลิกการได้รับสิทธินั้น บรรดาเงินหรือหลักประกันและเอกสารใดๆ ที่ได้มอบไว้แก่การรถไฟฯ ผู้ได้รับสิทธิยินยอมให้ริบเสียทั้งสิ้น แล้วจะแจ้งให้ผู้เสนอราคารายที่ได้ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ เป็นผู้ได้รับสิทธิดำเนินการแทนต่อไป
            
            
            
            - 5 –
             6.3 ในวันทำสัญญา ผู้ได้รับสิทธิต้องวางหลักประกันสัญญาเท่ากับค่าเช่าและค่าภาษีฯรวม 3 เดือน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้.-
             6.3.1 เงินสด
             6.3.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ของสาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สั่งจ่ายให้แก่ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
             6.3.3 หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ โดยให้ธนาคารจัดพิมพ์เติมข้อความในช่องว่างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้สมบูรณ์ลงในแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ
             6.4 กรณีผู้ได้รับสิทธิทำสัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันสัญญาที่ได้วางไว้ทันที นอกจากนั้นถ้าการรถไฟฯ ต้องจ้างผู้อื่นทำหรือทำเอง และต้องเสียค่าใช้จ่าย สูงกว่าจำนวนเงินที่การรถไฟฯ ควรได้รับจากผู้ได้รับสิทธิเท่าใด การรถไฟฯ มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจาก ผู้ได้รับสิทธินั้นได้อีกโสดหนึ่ง และจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานอีกด้วย หากการรถไฟฯ วินิจฉัยสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน จะระบุไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบด้วย
            
            7. เงื่อนไขการได้รับสิทธิดำเนินการ
             7.1 ระยะเวลาการเช่าสิทธิ 1 ปี 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา ผู้เช่าสิทธิฯมีสิทธิที่จะขอต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
             7.2 การปรับปรุงพื้นที่เช่าสิทธิจอดรถและพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
             การดำเนินการตามสัญญานี้ ผู้เช่าจะต้องทำการปรับปรุงพื้นที่เช่าสิทธิและจัดสร้างอาคารชั่วคราวในพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เรียบร้อยเหมาะสมใช้งานได้ โดยผู้เช่าสิทธิต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
             7.2.1 การปรับปรุงพื้นที่เช่าสิทธิฯจะต้องไม่กีดขวางการจราจรของประชาชนที่สัญจรไป-มา และปฏิบัติตามกฎหมาย
             7.2.2 การจัดการพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             7.2.3 การจัดการพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก (ร้านอาหาร,ห้องสุขา) ให้ดำเนินการจัดสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเท่านั้น
             7.3 การจัดหาอุปกรณ์ (รถหัวลาก), อุปกรณ์กั้นแนวเขตพื้นที่เช่า, จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, จัดสร้างป้อมพนักงานควบคุมการเข้าออกพร้อมไม้กั้นทางเข้า-ออกพื้นที่เช่าสิทธิ และกล้อง CCTV
             ผู้เช่าต้องจัดหารถหัวลากพร้อมคนขับมาไว้ประจำ ณ บริเวณพื้นที่เช่าจำนวน 1 คัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าร้องขอให้ไปดำเนินการลากรถที่ปฏิบัติผิดกฎหมายจราจรหรือผิดตามประกาศของการรถไฟฯ โดยผู้เช่ามีสิทธิได้รับเงินค่าเคลื่อนย้ายรถตามกฎหมายจราจรหรือตามประกาศของการรถไฟฯกำหนด และค่าเก็บรักษารถตามอัตราค่าจอดรถกำหนดไว้หากผู้เช่าไม่สามารถจัดหารถหัวลากพร้อมคนขับมาดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 30 นาทีหลังรับแจ้ง จะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทต่อครั้ง และผู้เช่าต้องรับภาระค่าเช่ารถหัวลากตามอัตราการจ้างของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าได้ว่าจ้าง มาจริง
             ผู้เช่าต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อกั้นแนวเขตในพื้นที่เช่าสิทธิโดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
             ผู้เช่าต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถยนต์สัญจรไป-มาทราบโดยทั่วกัน
            
            
            - 6 -
            
             ผู้เช่าต้องจัดสร้างป้อมพนักงานควบคุมการเข้าออกพร้อมไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออกในพื้นที่เช่าสิทธิ โดยผู้เช่าต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
             ผู้เช่าต้องจัดหากล้อง CCTV ติดตั้งบริเวณพื้นที่เช่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบรถเข้า-ออก โดยผู้เช่าต้องเป็นผู้ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเองทั้งสิ้น
             7.4 การจัดทำป้ายแสดงอัตราค่าบริการจอดรถ
             ผู้เช่าต้องจัดทำป้ายแสดงอัตราค่าบริการจอดรถ ติดไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ใช้บริการเห็นได้ชัดเจนและจะต้องประสานงานด้านการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ, ตัวแทนของผู้ให้เช่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เจ้าพนักงานจราจร โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
             7.5 การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของการรถไฟฯและผู้ใช้บริการจอดรถยนต์
             ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ กรณีเกิดความชำรุด/เสียหาย หรือสูญหายต่อทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือของผู้ใช้บริการจอดรถซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้เช่าได้รับสิทธิบริการเก็บค่าจอดรถ จากการกระทำหรือด้วยความประมาทของผู้เช่าหรือบริวารของผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ ทั้งสิ้น และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ใช้บริการสุดแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า
             7.6 การให้บริการจอดรถ
             7.6.1 ในระหว่างอายุสัญญาฯ ผู้เช่าต้องดำเนินกิจการให้บริการจอดรถด้วยตัวเองโดยสม่ำเสมอเป็นปกติทุกวัน จะเป็นตัวแทนของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาดำเนินการร่วม หรือเช่าช่วงทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน อีกทั้งผู้เช่าจะอ้างเหตุกรณีใดๆ เพื่อขอลดค่าเช่าไม่ได้
             7.6.2 ผู้เช่าต้องเปิดบริการจอดรถตลอดเวลาตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง 24.00 น. ทุกวัน หรือแล้วแต่ผู้ให้เช่ากำหนด ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้เช่าต้องจัดให้มีพนักงานให้บริการอยู่ประจำตลอดเวลาดังกล่าวด้วย
             7.6.3 ระหว่างดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่เช่า กิจกรรมต่างๆ ของผู้ให้เช่ารวมทั้งการให้บริการต่างๆ แก่ผู้มาใช้บริการ ต้องสามารถดำเนินการไปได้ตลอดระยะเวลาที่ปรับปรุง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ (ตามสัญญาข้อ 7.5)
             7.7 การชำระค่าภาษีฯและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
             7.7.1 ผู้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีฯ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะนี้ หรือในภายหน้าอันเนื่องมาจากสัญญานี้ทั้งสิ้น และหากเงินค่าภาษีฯ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่กล่าวนี้ ประเภทใดอยู่ในบังคับว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้เสีย และได้เสียไปแล้ว ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าเรียกร้องเอาจากผู้เช่าได้จนครบตามจำนวนที่เสียไปจริง หากผู้เช่าไม่นำเงินมาชำระภายในกำหนดผู้เช่ายินยอมให้หักเอาจากหลักประกันสัญญาตามข้อ 6.3 ได้ทันที
             7.7.2 ผู้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าอื่นๆ ตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
            7.8 การดำเนินการกับผู้บุกรุกมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
             ผู้เช่าต้องเป็นผู้ดำเนินการกับผู้บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น วางของขายสร้างเพิงพักชั่วคราวหรืออื่นๆ ที่เห็นว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจอดรถหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากวันที่ทำสัญญา ให้ออกไปจากพื้นที่โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
             7.9 การใช้กระแสไฟฟ้า, โทรศัพท์, น้ำประปา, ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความสะอาด
            
            
            
            - 7 -
            
             ผู้เช่าต้องรับภาระในการจัดหาอุปกรณ์เรื่องระบบแสงสว่างในพื้นที่ให้เพียงพอ การจัดหาโทรศัพท์ น้ำประปาการจัดระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดระบบการรักษาความสะอาดในพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
             7.10 การให้เช่าช่วงหรือการหาประโยชน์ในพื้นที่เช่าสิทธิฯ
             7.10.1 ผู้เช่าห้ามนำพื้นที่ไปหาประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาโดยเด็ดขาด และห้ามมีสิ่งปลูกสร้างใดๆเพิ่มเติมในพื้นที่เช่าทั้งสิ้น นอกจากพื้นที่ที่ผู้ให้เช่าจัดสถานที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว
             7.10.2 ในระหว่างอายุสัญญาฯ ถ้าผู้เช่าประสงค์จะนำสิทธิการเช่าไปทำเงื่อนไขผูกพันการกู้เงินหรือเบิกเงินเกินบัญชี, ค้ำประกันเงินกู้ จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า เป็นลายลักษณ์อักษร และเสียค่าธรรมเนียมให้ผู้ให้เช่า ตามที่ผู้ให้เช่ากำหนด
             7.11 การตรวจดูทรัพย์สินที่ให้เช่าสิทธิฯ
             ผู้เช่าต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า เข้าตรวจพื้นที่ที่ให้เช่า ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำประปา โดยต้องอำนวยความสะดวกในการตรวจนั้นด้วย และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าทุกประการ
             7.12 การบอกเลิกสัญญาเช่าของผู้ให้เช่าสิทธิฯ
             เนื่องจากพื้นที่อยู่ในโครงการการสรรหาผู้ประกอบการเอกชนเข้ารับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ในระหว่างอายุสัญญา หากผู้ให้เช่าต้องการใช้พื้นที่หรือต้องการพื้นที่คืน ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าต้องเลิกทำประโยชน์ในพื้นที่ แล้วขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกไปจากพื้นที่ของผู้ให้เช่าทันที หากผู้เช่าไม่ดำเนินการภายในกำหนด ผู้ให้เช่ามีสิทธิครอบครองพื้นที่และขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมบริวารออกจากพื้นที่นั้นได้ โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่า และจะอ้างเหตุต่างๆ เพื่อขอต่อสัญญาอีกไม่ได้
             7.13 การดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่ให้เช่าสิทธิฯ
             ผู้เช่าจะทำการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้เช่าได้ ก็ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าแล้ว และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดผู้เช่าต้องทำการรื้อถอนออกให้หมดสิ้นก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ผู้ให้เช่า
             7.14 ความระงับแห่งสัญญาเช่าสิทธิฯ
             สัญญาเช่าสิทธิฯฉบับนี้จะระงับสิ้นไปเฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
             7.14.1 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามที่กำหนดไว้ใน (สัญญาข้อ4)
             7.14.2 เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าต้องเลิกทำประโยชน์พร้อมขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมบริวารออกจากพื้นที่ทันที และให้นำความข้อ 7.12 มาบังคับโดยอนุโลม
             7.14.3 ในกรณีผู้ให้เช่าไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าสิทธิฯ หากผู้เช่าหรือพนักงานของผู้เช่าทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่า ปรับเป็นเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง และหากกระทำผิดสัญญากรณีเดียวกัน นับรวมกันเป็นครั้งที่ 2 ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
             7.14.4 ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที พร้อมริบหลักประกันสัญญาตามข้อ 6.3 เสียทั้งสิ้น รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันพึงมี และเรียกร้องบรรดาเงินต่างๆที่ผู้เช่าค้างชำระจนครบถ้วน
            7.15. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้เช่าและพนักงานของผู้เช่าที่จะดำเนินการตามสัญญานี้ จะต้องแต่งเครื่องแบบที่ผู้เช่าฯกำหนดให้เรียบร้อย
            
            
            - 8 -
            
            
             7.16 ถ้ามีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเกิดขึ้น ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้ขาด คำชี้ขาดของผู้ว่าการฯ ถือเป็นที่สุด
            
            8. ข้อสงวนสิทธิของการรถไฟฯ
             8.1 ในระหว่างการพิจารณา การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งได้ หรือจะเชิญผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งมาให้ข้อมูลหรือเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ตามที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว
             8.2 การรถไฟฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับ หรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอ ราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันว่าจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ได้รับสิทธิ หรือจะยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ นี้เสียก็ได้ ทั้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้ง คัดค้าน และเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทน จากการรถไฟฯ ด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้แล้วแต่ประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
             8.3 ในระหว่างดำเนินการก่อนทำสัญญา ห้ามนำสิทธิของผู้ได้รับสิทธินี้ไปจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้อื่น
             รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า ชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. โทรศัพท์หมายเลข 02 - 737 - 9273
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) กฤษฎาพล มณีเนตร
( นายกฤษฎาพล มณีเนตร )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า


สำเนาถูกต้อง
( นายนฤชา เชาวน์ดี )
หัวหน้างานสัญญาและทรัพย์สิน
29/10/2561 10:46:59