( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/708 /2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาค่าที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านสถานีอุดรธานี (แปลง 3)
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ...

ข้อความเดิม
            นายประยูร สุขดำเนิน
            (นายประยูร สุขดำเนิน)
            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
            ประธานกรรมการฯ

ข้อความที่แก้ไข
            นายประยูร สุขดำเนิน
            (นายประยูร สุขดำเนิน)
            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
            ประธานกรรมการฯ
            
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค ฉบับแก้ไข
            https://drive.google.com/file/d/1-XY3hkidunegA-PGFex7fPC0Cpj5OC5G/view?usp=sharing

ประกาศ ณ วันที่ 29  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการฯ


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
29/10/2561 15:15:22
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาค่าที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านสถานีอุดรธานี (แปลง 3)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/708 /2561
 
             ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจบริเวณย่านสถานีอุดรธานี (แปลงที่ 3) โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 และจะประกาศผลการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ความละเอียดแจ้งตามประกาศฯ นั้น
             คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคจำนวน 1 ราย ดังนี้
             1. บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
             และหากปรากฏในภายหลังว่ามีเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งมีข้อความในสาระสำคัญเป็นเท็จ การรถไฟฯ จะตัดสิทธิ์ของผู้ยื่นเสนอราคาออกจากการพิจารณา ทันที
             จึงประกาศมาเพื่อทราบ
            
            ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
            
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค
            https://drive.google.com/file/d/1x10CUwcFCZEXCuqWVbwAZTIyXL70aRSn/view?usp=sharing
            
            นายประยูร สุขดำเนิน
            (นายประยูร สุขดำเนิน)
            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
            ประธานกรรมการฯ

      

            

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ประธานกรรมการฯ


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
29/10/2561 13:21:51