( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่า บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ 61107087424
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่า บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
             ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
             9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             10. ที่ปรึกษาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
             11. ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
             (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนองานได้
             (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษาของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
             ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
             12. ที่ปรึกษาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             13. ที่ปรึกษาได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             14. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ บส.7850/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่า บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4647 ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th
             กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ปิดผนึกซองเรียบร้อย
            จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ระบุหน้าซองว่า "ใบเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่า บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด)"
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่า บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่เช่า บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด)
            https://drive.google.com/file/d/1gwFxBFAv7fAf_Pnevy8oOETGBX7pK0fQ/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
01/11/2561 9:09:59