( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีอรัญประเทศ - คลองลึก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/972/2560
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีอรัญประเทศ - คลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 1,812.50 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 712.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 1,290,860.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 37.27 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 67,552.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 20 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 13 พ.ย.2561 ในราคาชุดละ 15,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 ธ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 24 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1CT1x2KUDNv8SAbEGg6yx-PEKmqKX5KtY/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน สถานีอรัญประเทศ - คลองลึก
            https://drive.google.com/file/d/1kSUB--Q1tRUCslQkWR42ipAnuWrB2tax/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
01/11/2561 13:03:54