( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาซื้อสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย เลิกใช้การ ฯจำนวน 8 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ครข./ปข. 08/2561
 
            ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขายและส่งมอบ สิ่งของที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ ที่มีอยู่ในความครอบครองของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดสิ่งของที่ชำรุดเสียหายเลิกใช้การ ฯ ที่อยู่ในความครอบครองของ ฝ่าย/สำนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 8 รายการ ดังนี้.-
            1. อุปกรณ์เหล็กยึดเหนี่ยวรางและเศษเหล็กเหนียวทั่วไป น้ำหนักรวมประมาณ 1,968,840 กิโลกรัม
            2. เศษรางเหล็ก ตัดจำหน่ายไม่ใช้การ น้ำหนักรวมประมาณ 83,352 กิโลกรัม
            3. เศษลวดทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 227.12 กิโลกรัม
            4. ล้อพร้อมเพลา ขนาด 9 x 4 ตัดจำหน่ายแล้ว 250 เพลาน้ำหนักรวมประมาณ 225,000 กิโลกรัม
            5. น้ำมันหล่อลื่นเก่าใช้งานแล้ว ปริมาณรวม 62,400 ลิตร
            6. ถังเปล่า ขนาดจุ 200 ลิตร ไม่ใช้งาน จำนวนรวม 360 ใบ
            7. เครื่องจักรกลตัดจำหน่าย เลิกใช้การ 2 เครื่อง น้ำหนักรวมประมาณ 11,270 กิโลกรัม
            8. ซากแบตเตอรี่ ตัดจำหน่าย เลิกใช้การ จำนวนรวม 565 หม้อ
            โดยจะทำการขายทอดตลาดให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาแบบใส่ราคาทางระบบอิเลคทรอนิคส์
            1. คุณสมบัติ (เบื้องต้น) ของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคา
            1.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือร้าน หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลไว้กับกระทรวงพาณิชย์และรายการละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้
            1.2 ต้องเป็นผู้เข้าลงทะเบียนรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯ เลขที่ ครข/ปข.08/2561 ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 2561 เท่านั้นโดยสามารถเข้าลงทะเบียนขอรับเอกสารประกาศฯได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล ห้อง 204/1 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 –16พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการของการรถไฟฯ
            1.3 ต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขายและส่งมอบสิ่งของที่ชำรุดเสียหายฯ รับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง โดยผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องยื่นซองเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯตรวจสอบ ณ ศูนย์ลากเลื่อน ห้อง 209 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯได้ตั้งแต่วันที่ 5–19พฤศจิกายน 2561รายการเอกสารหลักฐานเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารเงื่อนไขแนบท้ายประกาศและคณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาในวันที่ 23พฤศจิกายน 2561 ณสถานที่รับเอกสารประกาศฯ หรือตรวจสอบได้ที่ www.auct.co.th
            1.4ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียน และต้องวางหลักประกันการเข้าเสนอราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารสั่งจ่ายในนาม “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในเอกสารเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ (แยกเป็นแต่ละรายการ)
             2. กำหนดการลงทะเบียนเข้าเสนอราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และจะทำการประมูลแข่งราคาด้วยวิธีใส่ราคาทางระบบอิเลคทรอนิคส์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บมจ.สหการประมูล เลขที่ ๕๑๘/๒๘ ถนนรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
            3. การเข้าดูสถานที่/สิ่งของ ณ ที่จัดเก็บ ผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าดูสถานที่/สิ่งของ ณ ที่จัดเก็บ
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาฯ พร้อมลงทะเบียนได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกลห้อง 204/1 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟฯ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4502ได้ทุกวันในเวลาราชการของการรถไฟฯทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 –16พฤศจิกายน 2561
            อนึ่ง การเข้าลงทะเบียนขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนฯ การเข้าตรวจดูสถานที่/สิ่งของ ณ ที่จัดเก็บการยื่นซองเอกสารหลักฐานฯ การลงทะเบียนเข้าเสนอราคา ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงและมอบไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่ให้ทำการแทนกับต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฯ มาแสดงเพิ่มเติมอีกด้วยสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงรายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารไว้ด้วย
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
( นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ขายและส่งมอบ สิ่งของที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ ที่มีอยู่ในความครอบครองของฝ่าย/


สำเนาถูกต้อง
( นายสาธิต เล้าสุวรรณ )
ผู้ช่วยสารวัตรประจำศูนย์ลากเลื่อน
01/11/2561 15:04:28