( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ พร้อมโครงการพัฒนาที่ดิน ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ แปลงไซอิกเดิม)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/973/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ แปลงไซอิกเดิม) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ พร้อมโครงการพัฒนาที่ดิน ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 3,212.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 10,001.58 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 32,125,080.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 686.27 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 2,204,300.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 15 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1bCqYarUuhQKRZewiWhYmh-2JfI0dqWPy/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน
            https://drive.google.com/file/d/1w5RUxO-hm8XCmJ2y8ScVijiKpzn5oSY_/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
01/11/2561 19:07:50