( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ ไส้กรองสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า "GE.(K)" จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P61050025631
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ไส้กรองสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GE.(K)” จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
            Group : Fuel Filter Head and Element
            จำนวน 1,020 Pcs. # FF – 202 Fuel filter
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๙๐๐.๐๐ บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) สมเกียรติ ทองเกิด
( นายสมเกียรติ ทองเกิด )
หัวหน้ากองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายธีรภัทร ธนะวิบูลย์ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
02/11/2561 9:39:23