( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการซื้อ เครื่องทดสอบสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 70 kN พร้อมติดตั้ง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ คซ.610019
 
            ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการซื้อเครื่องทดสอบสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 70 kN พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด ตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ คซ.๖๑๐๐๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
            เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้รวม ๗ ราย และอาจมีมากกว่านี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (มาตรา ๘) จึงขอยกเลิก การดำเนินการซื้อฯ เลขที่ คซ.๖๑๐๐๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ก่อนดำเนินการซื้อใหม่ต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายเอก สิทธิเวคิน
( นายเอก สิทธิเวคิน )
รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรชัย มะลิ )
พนักงานพัสดุ 4
02/11/2561 11:25:10