( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อมสำหรับรถจักร รถดีเซลราง รถโดยสารและรถสินค้า จำนวน 462 ชุด
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ p.61030044524
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ อะไหล่ชุดซ่อมสำหรับรถจักร รถดีเซลราง รถโดยสารและรถสินค้า (รายละเอียดแนบ) จำนวน 462 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
            (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 4,672,500.00 บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) สมเกียรติ ทองเกิด
( นายสมเกียรติ ทองเกิด )
หัวหน้ากองการจัดหา (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายสมบัติ สงศรี )
พนักงานพัสดุ 6
05/11/2561 9:20:31