( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ไส้กรองเครื่องยนต์ดีเซล “Cummins.” สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA.” จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P 61090038785
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ไส้กรองเครื่องยนต์ดีเซล “Cummins.” สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA.” . จำนวน ๑ รายการ คือ
             Group : Fuel Filter
             3,000 Pcs. # FS 1216 (3313304) Filter Fuel (9)
             โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๘,๖๐๐.๐๐ บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ .เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) สมเกียรติ ทองเกิด
( นายสมเกียรติ ทองเกิด )
หัวหน้ากองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายวีรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ )
พนักงานพัสดุ 6
09/11/2561 10:33:49