ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
599
ฉบับปรับปรุง
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
404
ฉบับปรับปรุง
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
195
ฉบับปรับปรุง
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
193
ฉบับปรับปรุง
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
495
ฉบับปรับปรุง
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
251
ฉบับปรับปรุง
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
135
ฉบับปรับปรุง
8
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
274
ฉบับปรับปรุง
9
25 พ.ย. 59
09 ธ.ค. 59
79,046,250.00    
533
ฉบับปรับปรุง
10
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
37,271,000.00    
362
ฉบับปรับปรุง
11
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
17,479,520.00    
260
ฉบับปรับปรุง
12
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
810,846,000.00    
698
ฉบับปรับปรุง
13
9 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
11,341,800.00    
101
ฉบับปรับปรุง
14
1 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
34,186,000.00    
512
ฉบับปรับปรุง
15
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
7,439,000.00    
412
ฉบับปรับปรุง
16
18 พ.ย. 56
22 พ.ย. 56
75,000,000.00    
880
ฉบับปรับปรุง
17
15 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
7,300,000.00    
89
ฉบับปรับปรุง
18
12 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61
22,427,275.20    
145
ฉบับปรับปรุง
19
28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61
11,556,000.00    
116
ฉบับปรับปรุง
20
8 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
10,939,462.00    
272
ฉบับปรับปรุง
21
7 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561
18,210,300.00    
213
ฉบับปรับปรุง
22
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
23,527,000.00    
69
ฉบับปรับปรุง
23
27 เม.ย. 61
08 พ.ค. 2561
8,739,760.00    
236
ฉบับปรับปรุง
24
7 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
54,257,000.00    
219
ฉบับปรับปรุง
25
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
2,496,000.00    
57
ฉบับปรับปรุง
26
15 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
35,107,000.00    
253
ฉบับปรับปรุง
27
18 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
9,590,000.00    
196
ฉบับปรับปรุง
28
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,658,000.00    
201
ฉบับปรับปรุง
29
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,709,000.00    
209
ฉบับปรับปรุง
30
4 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9,716,000.00    
200
ฉบับปรับปรุง
31
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
78
ฉบับปรับปรุง
32
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
314
ฉบับปรับปรุง
33
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
207
ฉบับปรับปรุง
34
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
240
ฉบับปรับปรุง
35
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
10,091,730,000.00    
1479
ฉบับปรับปรุง
36
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
9,326,830,000.00    
1836
ฉบับปรับปรุง
37
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
8,786,860,000.00    
1231
ฉบับปรับปรุง
38
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,869,610,000.00    
758
ฉบับปรับปรุง
39
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
7,373,600,000.00    
859
ฉบับปรับปรุง
40
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,066,300,000.00    
1229
ฉบับปรับปรุง
41
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,575,640,000.00    
1328
ฉบับปรับปรุง
42
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
259
ฉบับปรับปรุง
43
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
332
ฉบับปรับปรุง
44
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
7,384,750,000.00    
1470
ฉบับปรับปรุง
45
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
8,465,430,000.00    
2659
ฉบับปรับปรุง
46
2 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
7,305,260,000.00    
1602
ฉบับปรับปรุง
47
24 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
44,417,768.00    
123
ฉบับปรับปรุง
48
28 ก.ย. 59
31 ต.ค. 59
13,344,042,437.00    
2355
ฉบับปรับปรุง
49
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,886,345,000.00    
2008
ฉบับปรับปรุง
50
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
23,920,880,000.00    
1184
ฉบับปรับปรุง
51
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
28,104,310,000.00    
1200
ฉบับปรับปรุง
52
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
15,628,000,000.00    
2027
ฉบับปรับปรุง
53
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
19,269,865,000.00    
1142
ฉบับปรับปรุง
54
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
28,500,000,000.00    
1560
ฉบับปรับปรุง
55
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
23,900,000,000.00    
1413
ฉบับปรับปรุง
56
3 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
19,270,000,000.00    
1528
ฉบับปรับปรุง
57
3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59
9,990,000,000.00    
1249
ฉบับปรับปรุง
58
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
16,500,000,000.00    
1919
ฉบับปรับปรุง
59
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
245,000,000.00    
623
ฉบับปรับปรุง
60
27 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
30,833,268.00    
236
ฉบับปรับปรุง
61
1 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
16,530,000,000.00    
4809
ฉบับปรับปรุง
62
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
83,295,000.00    
315
ฉบับปรับปรุง
63
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
-29,999,400.00    
249
ฉบับปรับปรุง
64
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
21,571,200.00    
379
ฉบับปรับปรุง
65
21 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
163,800,000.00    
904
ฉบับปรับปรุง
66
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
491,000,000.00    
1204
ฉบับปรับปรุง
67
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
492,000,000.00    
1217
ฉบับปรับปรุง
68
16 ก.ย. 58
21 ก.ย. 58
813,000,000.00    
1744
ฉบับปรับปรุง
69
8 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
6,151,000,000.00    
3876
ฉบับปรับปรุง
70
18 ก.ย. 58
22 ก.ย. 58
38,965,000.00    
202
ฉบับปรับปรุง
71
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
24,000,000,000.00    
2850
ฉบับปรับปรุง
72
22 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
34,240,000.00    
343
ฉบับปรับปรุง
73
12 พ.ค. 58
19 พ.ค. 58
133,120,000.00    
547
ฉบับปรับปรุง
74
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
149,800,000.00    
1021
ฉบับปรับปรุง
75
1 ก.ค. 58
6 ก.ค. 58
28,199,850.00    
756
ฉบับปรับปรุง
76
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
598,602,000.00    
1494
ฉบับปรับปรุง
77
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
9,926,288,000.00    
2585
ฉบับปรับปรุง
78
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
29,580,000.00    
894
ฉบับปรับปรุง
79
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
50,275,000.00    
677
ฉบับปรับปรุง
80
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
36,000,000.00    
540
ฉบับปรับปรุง
81
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
188,097,630.00    
633
ฉบับปรับปรุง
82
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
45,341,000.00    
737
ฉบับปรับปรุง
83
4 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
33,581,000.00    
529
ฉบับปรับปรุง
84
25 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 58
178,732,800.00    
166
ฉบับปรับปรุง
85
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
3,864,000.00    
94
ฉบับปรับปรุง
86
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
8,664,000.00    
116
ฉบับปรับปรุง
87
21 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
32,100,000.00    
282
ฉบับปรับปรุง
88
9 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
171,619,200.00    
143
ฉบับปรับปรุง
89
9 เม.ย. 58
16 เม.ย. 58
34,775,000.00    
385
ฉบับปรับปรุง
90
8 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
61,713,600.00    
175
ฉบับปรับปรุง
91
11 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
14,766,000.00    
573
ฉบับปรับปรุง
92
10 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
10,682,900.00    
194
ฉบับปรับปรุง
93
14 ม.ค. 58
28 ม.ค. 58
4,413,108,000.00    
2774
ฉบับปรับปรุง
94
8 ก.ย. 57
11 ก.ย. 57
87,000,000.00    
452
ฉบับปรับปรุง
95
9 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
58,000,000.00    
635
ฉบับปรับปรุง
96
13 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
19,217,200.00    
374
ฉบับปรับปรุง
97
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
131,000,000.00    
707
ฉบับปรับปรุง
98
6 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
99,647,600.00    
163
ฉบับปรับปรุง
99
5 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
13,150,600.00    
342
ฉบับปรับปรุง
100
26 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57
231,238,651.20    
777
ฉบับปรับปรุง
101
16 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
22,395,100.00    
274
ฉบับปรับปรุง
102
5 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
4,413,108,000.00    
1794
ฉบับปรับปรุง
103
3 พ.ย. 57
6 พ.ย. 57
19,408,352.00    
242
ฉบับปรับปรุง
104
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
87,199,537.63    
432
ฉบับปรับปรุง
105
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
64,774,210.85    
285
ฉบับปรับปรุง
106
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,881,520.58    
235
ฉบับปรับปรุง
107
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,138,717.10    
251
ฉบับปรับปรุง
108
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
58,441,986.17    
341
ฉบับปรับปรุง
109
2 ต.ค. 57
06 ต.ค. 57
34,000,000.00    
287
ฉบับปรับปรุง
110
21 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
105,673,200.00    
419
ฉบับปรับปรุง
111
28 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
493,000,000.00    
747
ฉบับปรับปรุง
112
2 มิ.ย. 57
6 มิ.ย. 57
17,334,000.00    
486
ฉบับปรับปรุง
113
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
16,692,000.00    
248
ฉบับปรับปรุง
114
21 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
15,022,800.00    
234
ฉบับปรับปรุง
115
2 มิ.ย. 57
5 มิ.ย. 57
3,299,000.00    
152
ฉบับปรับปรุง
116
19 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
23,750,000.00    
329
ฉบับปรับปรุง
117
21 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
5,750,000,000.00    
1510
ฉบับปรับปรุง
118
24 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
251,985,000.00    
315
ฉบับปรับปรุง
119
9 เม.ย. 57
11 เม.ย. 57
12,850,000.00    
117
ฉบับปรับปรุง
120
12 พ.ย. 56
19 พ.ย. 56
17,456,300.00    
219
ฉบับปรับปรุง
121
12 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
15,022,800.00    
402
ฉบับปรับปรุง
122
2 ม.ค. 57
7 ม.ค. 57
10,183,702,194.00    
1596
ฉบับปรับปรุง
123
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
13 ส.ค. 56
22 ส.ค. 56
37,500,000.00    
510
ฉบับปรับปรุง
124
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
621,063,070.00    
1865
ฉบับปรับปรุง
125
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
10,183,702,194.00    
1862
ฉบับปรับปรุง
126
11 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
145,064,000.00    
452
ฉบับปรับปรุง
127
19 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
22,950,200.00    
294
ฉบับปรับปรุง
128
20 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
7,000,000.00    
218
ฉบับปรับปรุง
129
14 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
5,750,000,000.00    
1325
ฉบับปรับปรุง
130
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
501
ฉบับปรับปรุง
131
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
26,604,780.00    
211
ฉบับปรับปรุง
132
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
527,001,600.00    
412
ฉบับปรับปรุง
133
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
2,818,691,300.00    
859
ฉบับปรับปรุง
134
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
684,000,000.00    
457
ฉบับปรับปรุง
135
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
232,000,000.00    
308
ฉบับปรับปรุง
136
2 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
57,587,400.00    
261
ฉบับปรับปรุง
137
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
684,000,000.00    
505
ฉบับปรับปรุง
138
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
227,500,000.00    
326
ฉบับปรับปรุง
139
12 มิ.ย. 55
8 ก.ค. 55
4,918,050,000.00    
3434
ฉบับปรับปรุง
140
15 พ.ค. 55
8 มิ.ย. 55
6,562,500,000.00    
2047
ฉบับปรับปรุง
141
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
21,785,200.00    
257
ฉบับปรับปรุง
142
27 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
150,000,000.00    
533
ฉบับปรับปรุง
143
1 ก.พ. 55
7 ก.พ. 55
8,170,520.00    
293
ฉบับปรับปรุง
144
30 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
252,466,500.00    
456
ฉบับปรับปรุง
145
11 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
9,116,000.00    
395
ฉบับปรับปรุง
146
14 พ.ย. 54
18 พ.ย. 54
21,710,300.00    
451
ฉบับปรับปรุง
147
5 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
109,592,971.66    
306
ฉบับปรับปรุง
148
20 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
20,121,900.00    
337
ฉบับปรับปรุง
149
28 ก.ย. 54
3 ต.ค. 54
14,968,783.20    
395
ฉบับปรับปรุง
150
2 พ.ย. 54
9 พ.ย. 54
109,592,971.66    
339
ฉบับปรับปรุง
151
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
20,267,283.51    
250
ฉบับปรับปรุง
152
20 มิ.ย. 54
23 มิ.ย. 54
12,660,771.12    
207
ฉบับปรับปรุง
153
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,809,910.00    
228
ฉบับปรับปรุง
154
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
31,223,500.00    
202
ฉบับปรับปรุง
155
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,853,651.00    
175
ฉบับปรับปรุง
156
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
48,296,128.00    
207
ฉบับปรับปรุง
157
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,450,112.00    
142
ฉบับปรับปรุง
158
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
40,797,642.00    
150
ฉบับปรับปรุง
159
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,090,642.00    
142
ฉบับปรับปรุง
160
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
42,626,962.00    
212
ฉบับปรับปรุง
161
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26,801,173.00    
216
ฉบับปรับปรุง
162
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
34,359,000.00    
161
ฉบับปรับปรุง
163
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
49,473,000.00    
91
ฉบับปรับปรุง
164
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
42,853,000.00    
136
ฉบับปรับปรุง
165
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
32,673,000.00    
141
ฉบับปรับปรุง
166
23 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
25,294,000.00    
131
ฉบับปรับปรุง
167
24 มี.ค. 54
30 มี.ค. 54
75,000,000.00    
547
ฉบับปรับปรุง
168
31 มี.ค. 54
8 เม.ย. 54
42,000,000.00    
285
ฉบับปรับปรุง
169
01 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
20,000,000.00    
505
ฉบับปรับปรุง