ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
3,864,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
1 ต.ค. 57
6 ต.ค. 57
5,746,300.00    
224
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
26 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61
158,020,403.40    
293
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
5 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
4,380,000.00    
17
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
5 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
9,343,000.00    
21
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
95,590,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
40,320,000.00    
200
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.544/13-14, 545/2-3, 565/3-4, 569/2-3, 575/8-9, 581/12-13 และ กม.582/12-13 ระหว่างสถานีปากปาน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
13,744,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.519/3 – 4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
10,701,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.584/2-3, 589/8-9 และ 589/13-14 ระหว่างสถานีผาคัน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
9,755,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149/11 - 12 ระหว่างสถานีบางจาก - สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,466,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด - สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
15,646,000.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3 – (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.140/16 – 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ – สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,582,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
11,481,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
320,760,000.00    
437
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
19,904,000.00    
224
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
17 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
30,769,000.00    
306
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
8,260,400.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. -483
39,004,000.00    
321
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4,123,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
8,937,600.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
5,422,700.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
205
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
20 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
17,612,200.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
3 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
9,951,000.00    
206
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
21 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
25,021,950.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
3,636,900.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
9,901,245.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
23 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
47,513,737.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
8 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
38,134,800.00    
208
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
8 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
13,987,600.00    
188
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
6 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
59,392,152.00    
310
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
25 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
8,735,264.00    
42
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,774,000.00    
333
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
4,614,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
26 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
199,000,000.00    
285
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
15 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
121,500,000.00    
593
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
6,277,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
48,407,000.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,591,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
6,050,400.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,977,000.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,808,000.00    
49
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
24,798,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
219
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
22 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
258
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
34
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 59
2,429,300.00    
488
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
138,015,900.00    
245
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
184,492,800.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
22 ธ.ค. 58
29 ธ.ค. 58
34,166,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
121,113,800.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
246,100,400.00    
494
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
256,589,700.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
6 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
34,668,700.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
3,969,300.00    
45
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
4,878,500.00    
265
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
72,475,400.00    
563
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
195
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,603,000.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
270
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
21 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
6,273,700.00    
317
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
86,414,000.00    
375
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
14,623,200.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
22 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
12,874,700.00    
225
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
4,120,300.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
2,863,200.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
2,960,300.00    
29
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
6,680,600.00    
55
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
4,312,400.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
26 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58
36,983,400.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
26
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
219
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
325
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
6,559,000.00    
284
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,786,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,533,000.00    
312
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,890,600.00    
247
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
245,000,000.00    
1254
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,366,900.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
28,122,800.00    
255
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
16,197,300.00    
327
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
21,870,800.00    
374
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
3,381,300.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
5,069,300.00    
197
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
4,843,700.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
2,663,000.00    
269
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
21 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58
318,052,500.00    
219
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
9,838,100.00    
58
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
2,138,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
7,905,000.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
5,545,800.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,248,300.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
3,861,900.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,687,100.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
6,010,800.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
2,028,500.00    
65
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
8,881,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
6 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58
14,971,420.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,029,200.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
6,455,100.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
2,900,600.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,184,900.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
4,959,700.00    
49
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
18,001,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
23 เม.ย. 58
28 เม.ย. 58
15,054,300.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
11,698,400.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
9 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
45,518,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
7 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58
2,318,800.00    
237
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
9 เม.ย. 58
21 เม.ย. 58
327,349,000.00    
343
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
25 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
31,158,000.00    
622
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
17 ก.พ. 58
23 ก.พ. 58
6,842,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
64,683,000.00    
477
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
36,412,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
7 ม.ค. 58
12 ม.ค. 58
338,520,000.00    
802
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
29 ธ.ค. 57
07 ม.ค. 58
5,560,000.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
36,092,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
142,078,800.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
1 ธ.ค. 57
8 ธ.ค. 57
6,125,000.00    
1028
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุงกับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
27 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57
140,098,000.00    
388
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
13 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
12,000,000.00    
262
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
27,975,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
43,200,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
144,300,000.00    
598
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
128,000,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
138,000,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
118,000,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
116,000,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
48,800,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
67,000,000.00    
429
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
46,000,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
11,738,900.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
22,387,100.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
9,859,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
9,000,000.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
37,000,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
261
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
54,000,000.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,911,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,272,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6-7 ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.00x3.00) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1-2 ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.50x2.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1-4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
14,837,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
4,452,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
300,404,442.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
14 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
37,604,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
4,843,700.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
154
   งานจ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ,อาคารพัสดุ,อาคารสื่อสาร,อาคารบริหารทรัพย์สิน,อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์,อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพระพรหม,เก็บขยะจากถังรองรับขยะจุดต่างๆที่กำหนดไว้ ดูแลเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้าและลานจอกรถ,ดูแลสวนหย่อมบริเวณอนุสรณ์สถานย่านสถานีกรุงเทพ หน้าตึกบัญชาการ,ระหว่างตึกบัญชาการกับลานจอดรถยนต์,ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
5,073,600.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
155
13 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
6,410,988.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
156
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
4,380,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
157
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
9,343,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
158
14 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
14,398,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
159
7 พ.ค. 57
14 พ.ค. 57
8,065,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
160
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
49,467,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
161
24 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
3,639,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
162
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กที่ 1) กม.608+270 , 2) กม.611+234 , 3) กม.623+480, 4) กม.635+830, 5) กม.693+129, 6)697+435, 7) กม.703+876 และ 8) กม.706+437 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางท่าฉาง, นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี, นายตรวจทางบ้านส้อง, แขวงบำรุงทางบ้านส้อง, กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
8,540,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
163
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
164
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
2,339,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
165
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,843,800.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
166
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,899,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
167
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,942,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
168
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,973,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
169
24 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
75,946,000.00    
215
ไม่มีผู้เสนอแนะ
170
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
86,149,300.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
171
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
41,158,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
172
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
56,426,900.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
173
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 56
3 มิ.ย. 56
19,695,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
174
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
3,046,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
175
25 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
5,191,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
176
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
18,900,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
177
19 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
38,391,600.00    
184
ไม่มีผู้เสนอแนะ
178
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
36,065,500.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
179
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
684,000,000.00    
390
ไม่มีผู้เสนอแนะ
180
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
4,899,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
181
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
2,869,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
182
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
13,585,000.00    
195
ไม่มีผู้เสนอแนะ
183
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
31,267,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
184
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
26,784,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
185
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
2,663,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
186
   งานจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕+๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
2,295,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
187
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่งขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพาและช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบํารุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต ้กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต ้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
19,695,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
188
15 ก.พ. 56
20 ก.พ. 56
33,300,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
189
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
1921
ไม่มีผู้เสนอแนะ
190
4 ก.พ. 56
7 ก.พ. 56
2,286,700.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
191
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
2,339,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
192
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
11,823,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
193
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.327+822, 2) กม.342+845, 3) กม.348+738, 4) กม.349+668, 5) กม.356+957, 6) กม.360+217, 7) กม.388+071 และ 8) กม.391+647 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางทับสะแก. นายตรวจทางบางสะพานใหญ่, นายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
16,786,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
194
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
12,210,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
195
16 ม.ค. 56
23 ม.ค. 56
114,198,000.00    
189
ไม่มีผู้เสนอแนะ
196
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
59,282,280.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
197
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
31,267,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
198
7 ม.ค. 56
10 ม.ค. 56
61,154,352.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
199
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
26,784,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
200
18 ธ.ค. 55
21 ธ.ค. 55
68,018,616.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
201
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
88,187,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
202
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
60,384,636.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
203
26 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
57,587,000.00    
188
ไม่มีผู้เสนอแนะ
204
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕ ๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ศูนย์บํ ารุ งทางภาคใต้ ฝ่ ายการช่ างโยธา การรถไฟแห่ งประเทศไทย ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
2,295,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
205
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่ องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
19,695,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
206
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
240,362,000.00    
511
ไม่มีผู้เสนอแนะ
207
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,390,400.00    
58
ไม่มีผู้เสนอแนะ
208
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
8,225,100.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
209
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
2,188,900.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
210
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,226,600.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
211
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,719,400.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
212
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
956,984,000.00    
234
ไม่มีผู้เสนอแนะ
213
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จํานวน 3 แห่ง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๙๔๔+๗๕๓, ๙๖๐+๑๔๐ ตอน นตท.นาม่วง และที่ กม.๙๖๒+๖๘๗ ตอน นตท.จะนะ แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๓ แห่ง ที่ กม.๘๙๗/๑๒-๑๓, ๙๐๘/๑๓-๑๔ ตอน นตท.ควนเนียง และที่ กม.๙๒๑/๒-๓ ตอน นตท.หาดใหญ่ แขวงบํารุงทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ กองบํารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
16,424,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
214
   งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุดหรือรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ โดยการจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่กม.๖๐+๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑ +๗๗๗, ๗๕ +๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙+๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบํารุงทางนครปฐม กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบ ํารุงทางเพชรบุรี กองบํารุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บํารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,110,000.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
215
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม ่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และ ที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้นและทางล่อง) ตอน นตท.เชียงรากและเชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,000,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
216
30 ต.ค. 55
2 พ.ย. 55
33,300,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
217
17 ต.ค. 55
22 ต.ค. 55
67,443,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
218
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
47,543,220.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
219
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
292,005,483.00    
331
ไม่มีผู้เสนอแนะ
220
5 ต.ค. 55
10 ต.ค. 55
43,775,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
221
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
3,226,600.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
222
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
8,225,100.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
223
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
5,075,800.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
224
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,234,600.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
225
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,235,000.00    
58
ไม่มีผู้เสนอแนะ
226
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,121,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
227
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,676,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
228
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
2,663,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
229
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,381,300.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
230
4 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
956,984,000.00    
305
ไม่มีผู้เสนอแนะ
231
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๔ แห่ง ระหว่างสถานีท่าชนะ-มะลวน ในทางสายใต้ ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๕๗๘+๔๐๐ ตอน นตท.ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร ขนาด ๒x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๑๗/๗-๘, ๖๑๗/๑๕-๑๖ และที่กม. ๖๒๒/๓-๔ ตอน นตท.ท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
16 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55
29,407,000.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
232
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. รวม ๔ แห่ง ที่ กม.๒๗๑+๓๙๗ ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ในทางสายอุบลราชธานี ที่ กม.๒+๔๔๗ ในทางสายแยก บชร.๒ ตอน นตท.นครราชสีมา และที่ กม.๒๗๕ +๐๕๕, ๒๗๕+๓๔๓ ระหว่างสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว ในทางสายหนองคาย ตอน นตท.โนนสูง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,822,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
233
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ แห่ง ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๒๖/๖-๗ ตอน นตท.ท่าฉาง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม. ๖๓๖+๙๓๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๖๒๔+๐๘๐ ตอน นตท.ท่าฉาง และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม. ๖๔๒+๐๗๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,208,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
234
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๓ แห่ง ระหว่างสถานีปากช่อง-ลาดบัวขาว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๑๘๐+๕๑๐ และที่ กม.๑๘๗+๔๗๑ ตอน นตท.ปากช่อง และขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๒๐๗ +๒๙๑ ตอน นตท.สีคิ้ว แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
18,883,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
235
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
5,717,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
236
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
9,084,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
237
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
13,270,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
238
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
14,948,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
239
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
23,750,000.00    
228
ไม่มีผู้เสนอแนะ
240
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
33,797,000.00    
205
ไม่มีผู้เสนอแนะ
241
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
7,687,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
242
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,601,605.00    
309
ไม่มีผู้เสนอแนะ
243
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,916,150.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
244
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๖๐ + ๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑+๗๗๗, ๗๕+๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙ + ๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
25 มิ.ย. 55
28 มิ.ย. 55
35,107,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
245
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
10,566,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
246
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,240,000.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
247
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,730,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
248
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,054,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
249
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
3,407,700.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
250
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,766,500.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
251
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
2,046,400.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
252
22 มิ.ย. 55
29 มิ.ย. 55
14,784,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
253
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
68,227,200.00    
183
ไม่มีผู้เสนอแนะ
254
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
9,370,200.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
255
18 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
244,351,000.00    
216
ไม่มีผู้เสนอแนะ
256
13 มิ.ย. 55
18 มิ.ย. 55
11,808,600.00    
550
ไม่มีผู้เสนอแนะ
257
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
258
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
259
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
260
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
261
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
262
11 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
122,258,000.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
263
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
2,715,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
264
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
3,184,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
265
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
6,154,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
266
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
8,136,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
267
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
95,770,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
268
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
87,174,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
269
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
71,540,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
270
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
38,166,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
271
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
83,210,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
272
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
36,950,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
273
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
26,400,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
274
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
13,486,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
275
23 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
6,320,838.10    
241
ไม่มีผู้เสนอแนะ
276
23 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
70,430,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
277
18 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55
122,258,000.00    
276
ไม่มีผู้เสนอแนะ
278
23 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
23,700,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
279
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,805,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
280
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,910,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
281
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
9,998,500.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
282
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,902,400.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
283
11 เม.ย. 55
19 เม.ย. 55
30,000,000.00    
659
ไม่มีผู้เสนอแนะ
284
14 มี.ค. 55
19 มี.ค. 55
23,613,380.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
285
5 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
4,454,000.00    
183
ไม่มีผู้เสนอแนะ
286
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,722,700.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
287
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
3,536,900.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
288
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,313,300.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
289
14 ก.พ. 55
17 ก.พ. 55
43,827,480.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
290
9 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
3,720,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
291
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
29,753,900.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
292
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
2,005,200.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
293
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
2,488,480.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
294
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
48,615,495.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
295
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,437,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
296
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,962,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
297
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
77,758,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
298
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
46,335,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
299
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
75,480,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
300
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
64,323,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
301
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
59,499,000.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
302
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,255,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
303
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,527,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
304
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
96,510,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
305
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
73,663,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
306
17 ม.ค. 55
20 ม.ค. 55
179,078,508.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
307
24 ม.ค. 55
27 ม.ค. 55
46,957,806.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
308
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
9,449,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
309
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
4,038,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
310
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
3,566,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
311
9 ม.ค. 55
12 ม.ค. 55
232,000,000.00    
251
ไม่มีผู้เสนอแนะ
312
11 ม.ค. 55
16 ม.ค. 55
31,241,772.00    
194
ไม่มีผู้เสนอแนะ
313
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
135,737,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
314
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15,353,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
315
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,313,300.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
316
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
4,542,900.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
317
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,247,100.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
318
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
26,578,700.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
319
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
27,338,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
320
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
81,994,300.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
321
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
28,584,000.00    
192
ไม่มีผู้เสนอแนะ
322
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
39,112,600.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
323
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
115,294,000.00    
361
ไม่มีผู้เสนอแนะ
324
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,454,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
325
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
9,449,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
326
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,038,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
327
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
3,566,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
328
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
5,021,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
329
22 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
5,171,800.00    
474
ไม่มีผู้เสนอแนะ
330
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
37,118,000.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
331
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
36,275,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
332
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
34,387,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
333
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
17,109,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
334
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
26,700,081.09    
251
ไม่มีผู้เสนอแนะ
335
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
12,462,600.00    
434
ไม่มีผู้เสนอแนะ
336
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
31,626,814.92    
204
ไม่มีผู้เสนอแนะ
337
5 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
135,737,000.00    
244
ไม่มีผู้เสนอแนะ
338
15 ก.ย. 54
20 ก.ย. 54
9,449,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
339
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
37,118,000.00    
216
ไม่มีผู้เสนอแนะ
340
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
36,275,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
341
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
17,109,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
342
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
34,387,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
343
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
5,021,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
344
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
4,038,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
345
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
3,566,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
346
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๒๑๖+๔๖๒, ๒๓๑+๐๕๙, ๒๓๕+๖๙๔, ๒๓๘+๐๖๙, ๒๓๘+๗๐๘, ๒๓๙+๓๕๓, ๒๓๙+๙๑๘, ๒๔๔+๓๐๗, ๒๔๗+๓๕๒, ๒๔๗+๕๒๔, ๒๔๗+๖๓๔, ๒๕๐+๒๘๔, ๒๕๑+๐๑๓, ๒๕๑+๔๕๒, ๒๕๒+๕๑๕ และที่ กม.๒๕๔+๙๒๕ รวม ๑๖ แห่ง ระหว่างสถานีบ้านใหม่สําโรง ถึง สถานีภูเขาลาด ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสีคิ้วและกุดจิก แขวงบํารุงทางนครราชสีมา กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
60,852,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
347
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางเชียงราก, เชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
34,359,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
348
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๘๔+๘๘๕ ในทางสายเหนือ (ทางสามและทางล่อง) ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบํารุงทางลพบุรี กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
32,673,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
349
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๗๕+๓๑๗ , ๑๘๙+๘๘๒ , ๑๙๔+๗๘๕ , และที่ กม.๒๐๘+๘๓๙ รวม ๔ แห่ง ในทางสายเหนือ ตอนนายตรวจทางจันเสน , บ้านตาคลี , เนินมะกอก แขวงบํารุงทางนครสวรรค์ กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,294,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
350
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๑๔+๓๔๗ ระหว่างสถานีสระบุรี กับ สถานีหนองบัว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสระบุรี แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
22,197,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
351
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๕๒+๗๑๓ ระหว่างสถานีมวกเหล็ก กับ สถานีกลางดง ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
17,205,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
352
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๒ แห่ง) ขนาด ๕ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๗๓๔+๒๔๕ ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ และที่ กม.๗๖๑/๑๓ – กม.๗๖๒/๒ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานที่วัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบํารุงทางทุ่งสง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
13,967,000.00    
297
ไม่มีผู้เสนอแนะ
353
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๐๘/ ๑๒-๑๓, ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๕-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๐/๖-๗, ๖๑๐/๑๔-๑๕ และ กม.๖๑๐/๑๕-๑๖ ระหว่างสถานีไชยา-สถานีท่าฉาง-สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
44,617,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
354
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๑–(๒.๐๐x๒.๕๐) เมตร ที่ กม.๖๑๕+๔๐๗, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๓–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๓/๑๕-๑๖ และ ที่ กม.๖๑๗/๒, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๕–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๗/๓ ระหว่างสถานีท่าฉาง – สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,912,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
355
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
84,205,000.00    
238
ไม่มีผู้เสนอแนะ
356
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
135,050,000.00    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
357
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
24,239,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
358
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
74,910,000.00    
223
ไม่มีผู้เสนอแนะ
359
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
27,338,000.00    
180
ไม่มีผู้เสนอแนะ
360
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
41,430,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
361
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหนองแซง , สระบุรี , แก่งคอยและมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
111,082,000.00    
204
ไม่มีผู้เสนอแนะ
362
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
56,808,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
363
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
51,662,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
364
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
61,935,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
365
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,617,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
366
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
75,262,000.00    
268
ไม่มีผู้เสนอแนะ
367
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
80,670,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
368
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
65,187,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
369
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางลําปลายมาศและบุรีรัมย์ แขวงบํารุงทางลําปลายมาศ กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
97,164,000.00    
158
ไม่มีผู้เสนอแนะ
370
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
87,958,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
371
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,920,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
372
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
72,504,000.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
373
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
90,554,000.00    
233
ไม่มีผู้เสนอแนะ
374
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหินซ้อนและโคกสลุง แขวงบํารุงทางลํานารายณ์ กองบํารุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
99,086,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
375
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
70,251,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
376
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
3,318,470,000.00    
680
ไม่มีผู้เสนอแนะ
377
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,005,830,000.00    
237
ไม่มีผู้เสนอแนะ
378
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
557,260,000.00    
338
ไม่มีผู้เสนอแนะ
379
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
805,950,000.00    
278
ไม่มีผู้เสนอแนะ
380
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,046,360,000.00    
297
ไม่มีผู้เสนอแนะ