ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
3,864,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
1 ต.ค. 57
6 ต.ค. 57
5,746,300.00    
222
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
40,320,000.00    
183
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.544/13-14, 545/2-3, 565/3-4, 569/2-3, 575/8-9, 581/12-13 และ กม.582/12-13 ระหว่างสถานีปากปาน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
13,744,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.519/3 – 4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
10,701,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.584/2-3, 589/8-9 และ 589/13-14 ระหว่างสถานีผาคัน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
9,755,000.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149/11 - 12 ระหว่างสถานีบางจาก - สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,466,000.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด - สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
15,646,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3 – (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.140/16 – 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ – สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,582,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
11,481,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
320,760,000.00    
370
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
19,904,000.00    
187
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
17 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
30,769,000.00    
289
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
8,260,400.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. -483
39,004,000.00    
303
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4,123,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
8,937,600.00    
35
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
5,422,700.00    
58
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
20 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
17,612,200.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
3 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
9,951,000.00    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
21 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
25,021,950.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
3,636,900.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
9,901,245.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
23 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
47,513,737.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
8 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
38,134,800.00    
205
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
8 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
13,987,600.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
6 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
59,392,152.00    
302
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
25 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
8,735,264.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,774,000.00    
327
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
4,614,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
26 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
199,000,000.00    
280
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
15 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
121,500,000.00    
540
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
6,277,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
48,407,000.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,591,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
6,050,400.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,977,000.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,808,000.00    
48
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
24,798,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
218
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
22 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
254
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
32
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 59
2,429,300.00    
475
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
138,015,900.00    
244
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
184,492,800.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
22 ธ.ค. 58
29 ธ.ค. 58
34,166,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
121,113,800.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
246,100,400.00    
491
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
256,589,700.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
6 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
34,668,700.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
3,969,300.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
4,878,500.00    
257
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
72,475,400.00    
561
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
192
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,603,000.00    
230
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
269
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
21 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
6,273,700.00    
316
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
86,414,000.00    
375
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
14,623,200.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
22 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
12,874,700.00    
220
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
4,120,300.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
2,863,200.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
2,960,300.00    
28
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
6,680,600.00    
54
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
4,312,400.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
26 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58
36,983,400.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
26
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
218
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
320
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
6,559,000.00    
283
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,786,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,533,000.00    
310
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,890,600.00    
246
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
245,000,000.00    
1246
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,366,900.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
28,122,800.00    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
16,197,300.00    
317
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
21,870,800.00    
364
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
3,381,300.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
5,069,300.00    
196
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
4,843,700.00    
183
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
2,663,000.00    
268
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
21 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58
318,052,500.00    
218
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
9,838,100.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
2,138,000.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
7,905,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
5,545,800.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,248,300.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
3,861,900.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,687,100.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
6,010,800.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
2,028,500.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
8,881,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
6 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58
14,971,420.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,029,200.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
6,455,100.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
2,900,600.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,184,900.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
4,959,700.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
18,001,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
23 เม.ย. 58
28 เม.ย. 58
15,054,300.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
11,698,400.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
9 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
45,518,000.00    
142
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
7 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58
2,318,800.00    
233
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
9 เม.ย. 58
21 เม.ย. 58
327,349,000.00    
341
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
25 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
31,158,000.00    
621
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
17 ก.พ. 58
23 ก.พ. 58
6,842,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
64,683,000.00    
476
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
36,412,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
7 ม.ค. 58
12 ม.ค. 58
338,520,000.00    
789
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
29 ธ.ค. 57
07 ม.ค. 58
5,560,000.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
36,092,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
142,078,800.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
1 ธ.ค. 57
8 ธ.ค. 57
6,125,000.00    
1018
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุงกับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
27 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57
140,098,000.00    
387
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
13 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
12,000,000.00    
261
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
27,975,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
43,200,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
144,300,000.00    
588
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
128,000,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
138,000,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
118,000,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
116,000,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
48,800,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
67,000,000.00    
420
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
46,000,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
11,738,900.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
22,387,100.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
9,859,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
9,000,000.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
37,000,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
260
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
54,000,000.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,911,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,272,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6-7 ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.00x3.00) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1-2 ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.50x2.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1-4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
14,837,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
4,452,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
300,404,442.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
14 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
37,604,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
4,843,700.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
   งานจ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ,อาคารพัสดุ,อาคารสื่อสาร,อาคารบริหารทรัพย์สิน,อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์,อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพระพรหม,เก็บขยะจากถังรองรับขยะจุดต่างๆที่กำหนดไว้ ดูแลเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้าและลานจอกรถ,ดูแลสวนหย่อมบริเวณอนุสรณ์สถานย่านสถานีกรุงเทพ หน้าตึกบัญชาการ,ระหว่างตึกบัญชาการกับลานจอดรถยนต์,ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
5,073,600.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
13 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
6,410,988.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
4,380,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
9,343,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
154
14 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
14,398,000.00    
158
ไม่มีผู้เสนอแนะ
155
7 พ.ค. 57
14 พ.ค. 57
8,065,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
156
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
49,467,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
157
24 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
3,639,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
158
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กที่ 1) กม.608+270 , 2) กม.611+234 , 3) กม.623+480, 4) กม.635+830, 5) กม.693+129, 6)697+435, 7) กม.703+876 และ 8) กม.706+437 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางท่าฉาง, นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี, นายตรวจทางบ้านส้อง, แขวงบำรุงทางบ้านส้อง, กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
8,540,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
159
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
160
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
2,339,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
161
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,843,800.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
162
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,899,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
163
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,942,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
164
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,973,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
165
24 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
75,946,000.00    
215
ไม่มีผู้เสนอแนะ
166
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
86,149,300.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
167
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
41,158,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
168
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
56,426,900.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
169
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 56
3 มิ.ย. 56
19,695,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
170
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
3,046,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
171
25 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
5,191,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
172
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
18,900,000.00    
208
ไม่มีผู้เสนอแนะ
173
19 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
38,391,600.00    
184
ไม่มีผู้เสนอแนะ
174
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
36,065,500.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
175
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
684,000,000.00    
389
ไม่มีผู้เสนอแนะ
176
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
4,899,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
177
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
2,869,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
178
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
13,585,000.00    
195
ไม่มีผู้เสนอแนะ
179
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
31,267,000.00    
168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
180
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
26,784,000.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
181
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
2,663,000.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
182
   งานจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕+๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
2,295,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
183
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่งขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพาและช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบํารุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต ้กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต ้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
19,695,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
184
15 ก.พ. 56
20 ก.พ. 56
33,300,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
185
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
1907
ไม่มีผู้เสนอแนะ
186
4 ก.พ. 56
7 ก.พ. 56
2,286,700.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
187
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
2,339,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
188
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
11,823,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
189
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.327+822, 2) กม.342+845, 3) กม.348+738, 4) กม.349+668, 5) กม.356+957, 6) กม.360+217, 7) กม.388+071 และ 8) กม.391+647 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางทับสะแก. นายตรวจทางบางสะพานใหญ่, นายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
16,786,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
190
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
12,210,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
191
16 ม.ค. 56
23 ม.ค. 56
114,198,000.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
192
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
59,282,280.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
193
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
31,267,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
194
7 ม.ค. 56
10 ม.ค. 56
61,154,352.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
195
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
26,784,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
196
18 ธ.ค. 55
21 ธ.ค. 55
68,018,616.00    
156
ไม่มีผู้เสนอแนะ
197
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
88,187,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
198
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
60,384,636.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
199
26 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
57,587,000.00    
186
ไม่มีผู้เสนอแนะ
200
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕ ๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ศูนย์บํ ารุ งทางภาคใต้ ฝ่ ายการช่ างโยธา การรถไฟแห่ งประเทศไทย ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
2,295,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
201
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่ องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
19,695,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
202
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
240,362,000.00    
508
ไม่มีผู้เสนอแนะ
203
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,390,400.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
204
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
8,225,100.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
205
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
2,188,900.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
206
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,226,600.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
207
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,719,400.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
208
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
956,984,000.00    
233
ไม่มีผู้เสนอแนะ
209
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จํานวน 3 แห่ง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๙๔๔+๗๕๓, ๙๖๐+๑๔๐ ตอน นตท.นาม่วง และที่ กม.๙๖๒+๖๘๗ ตอน นตท.จะนะ แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๓ แห่ง ที่ กม.๘๙๗/๑๒-๑๓, ๙๐๘/๑๓-๑๔ ตอน นตท.ควนเนียง และที่ กม.๙๒๑/๒-๓ ตอน นตท.หาดใหญ่ แขวงบํารุงทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ กองบํารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
16,424,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
210
   งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุดหรือรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ โดยการจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่กม.๖๐+๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑ +๗๗๗, ๗๕ +๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙+๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบํารุงทางนครปฐม กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบ ํารุงทางเพชรบุรี กองบํารุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บํารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,110,000.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
211
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม ่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และ ที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้นและทางล่อง) ตอน นตท.เชียงรากและเชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,000,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
212
30 ต.ค. 55
2 พ.ย. 55
33,300,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
213
17 ต.ค. 55
22 ต.ค. 55
67,443,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
214
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
47,543,220.00    
168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
215
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
292,005,483.00    
330
ไม่มีผู้เสนอแนะ
216
5 ต.ค. 55
10 ต.ค. 55
43,775,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
217
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
3,226,600.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
218
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
8,225,100.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
219
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
5,075,800.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
220
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,234,600.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
221
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,235,000.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
222
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,121,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
223
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,676,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
224
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
2,663,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
225
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,381,300.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
226
4 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
956,984,000.00    
304
ไม่มีผู้เสนอแนะ
227
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๔ แห่ง ระหว่างสถานีท่าชนะ-มะลวน ในทางสายใต้ ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๕๗๘+๔๐๐ ตอน นตท.ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร ขนาด ๒x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๑๗/๗-๘, ๖๑๗/๑๕-๑๖ และที่กม. ๖๒๒/๓-๔ ตอน นตท.ท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
16 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55
29,407,000.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
228
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. รวม ๔ แห่ง ที่ กม.๒๗๑+๓๙๗ ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ในทางสายอุบลราชธานี ที่ กม.๒+๔๔๗ ในทางสายแยก บชร.๒ ตอน นตท.นครราชสีมา และที่ กม.๒๗๕ +๐๕๕, ๒๗๕+๓๔๓ ระหว่างสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว ในทางสายหนองคาย ตอน นตท.โนนสูง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,822,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
229
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ แห่ง ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๒๖/๖-๗ ตอน นตท.ท่าฉาง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม. ๖๓๖+๙๓๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๖๒๔+๐๘๐ ตอน นตท.ท่าฉาง และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม. ๖๔๒+๐๗๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,208,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
230
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๓ แห่ง ระหว่างสถานีปากช่อง-ลาดบัวขาว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๑๘๐+๕๑๐ และที่ กม.๑๘๗+๔๗๑ ตอน นตท.ปากช่อง และขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๒๐๗ +๒๙๑ ตอน นตท.สีคิ้ว แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
18,883,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
231
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
5,717,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
232
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
9,084,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
233
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
13,270,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
234
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
14,948,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
235
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
23,750,000.00    
227
ไม่มีผู้เสนอแนะ
236
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
33,797,000.00    
205
ไม่มีผู้เสนอแนะ
237
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
7,687,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
238
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,601,605.00    
305
ไม่มีผู้เสนอแนะ
239
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,916,150.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
240
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๖๐ + ๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑+๗๗๗, ๗๕+๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙ + ๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
25 มิ.ย. 55
28 มิ.ย. 55
35,107,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
241
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
10,566,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
242
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,240,000.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
243
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,730,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
244
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,054,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
245
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
3,407,700.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
246
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,766,500.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
247
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
2,046,400.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
248
22 มิ.ย. 55
29 มิ.ย. 55
14,784,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
249
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
68,227,200.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
250
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
9,370,200.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
251
18 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
244,351,000.00    
215
ไม่มีผู้เสนอแนะ
252
13 มิ.ย. 55
18 มิ.ย. 55
11,808,600.00    
547
ไม่มีผู้เสนอแนะ
253
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
254
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
255
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
256
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
257
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
258
11 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
122,258,000.00    
248
ไม่มีผู้เสนอแนะ
259
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
2,715,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
260
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
3,184,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
261
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
6,154,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
262
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
8,136,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
263
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
95,770,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
264
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
87,174,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
265
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
71,540,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
266
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
38,166,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
267
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
83,210,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
268
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
36,950,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
269
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
26,400,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
270
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
13,486,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
271
23 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
6,320,838.10    
240
ไม่มีผู้เสนอแนะ
272
23 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
70,430,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
273
18 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55
122,258,000.00    
275
ไม่มีผู้เสนอแนะ
274
23 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
23,700,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
275
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,805,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
276
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,910,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
277
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
9,998,500.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
278
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,902,400.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
279
11 เม.ย. 55
19 เม.ย. 55
30,000,000.00    
659
ไม่มีผู้เสนอแนะ
280
14 มี.ค. 55
19 มี.ค. 55
23,613,380.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
281
5 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
4,454,000.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
282
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,722,700.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
283
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
3,536,900.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
284
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,313,300.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
285
14 ก.พ. 55
17 ก.พ. 55
43,827,480.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
286
9 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
3,720,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
287
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
29,753,900.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
288
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
2,005,200.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
289
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
2,488,480.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
290
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
48,615,495.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
291
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,437,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
292
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,962,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
293
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
77,758,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
294
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
46,335,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
295
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
75,480,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
296
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
64,323,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
297
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
59,499,000.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
298
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,255,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
299
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,527,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
300
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
96,510,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
301
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
73,663,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
302
17 ม.ค. 55
20 ม.ค. 55
179,078,508.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
303
24 ม.ค. 55
27 ม.ค. 55
46,957,806.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
304
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
9,449,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
305
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
4,038,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
306
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
3,566,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
307
9 ม.ค. 55
12 ม.ค. 55
232,000,000.00    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
308
11 ม.ค. 55
16 ม.ค. 55
31,241,772.00    
193
ไม่มีผู้เสนอแนะ
309
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
135,737,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
310
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15,353,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
311
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,313,300.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
312
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
4,542,900.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
313
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,247,100.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
314
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
26,578,700.00    
156
ไม่มีผู้เสนอแนะ
315
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
27,338,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
316
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
81,994,300.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
317
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
28,584,000.00    
184
ไม่มีผู้เสนอแนะ
318
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
39,112,600.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
319
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
115,294,000.00    
360
ไม่มีผู้เสนอแนะ
320
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,454,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
321
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
9,449,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
322
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,038,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
323
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
3,566,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
324
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
5,021,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
325
22 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
5,171,800.00    
473
ไม่มีผู้เสนอแนะ
326
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
37,118,000.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
327
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
36,275,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
328
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
34,387,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
329
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
17,109,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
330
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
26,700,081.09    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
331
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
12,462,600.00    
433
ไม่มีผู้เสนอแนะ
332
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
31,626,814.92    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
333
5 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
135,737,000.00    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
334
15 ก.ย. 54
20 ก.ย. 54
9,449,000.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
335
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
37,118,000.00    
216
ไม่มีผู้เสนอแนะ
336
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
36,275,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
337
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
17,109,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
338
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
34,387,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
339
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
5,021,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
340
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
4,038,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
341
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
3,566,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
342
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๒๑๖+๔๖๒, ๒๓๑+๐๕๙, ๒๓๕+๖๙๔, ๒๓๘+๐๖๙, ๒๓๘+๗๐๘, ๒๓๙+๓๕๓, ๒๓๙+๙๑๘, ๒๔๔+๓๐๗, ๒๔๗+๓๕๒, ๒๔๗+๕๒๔, ๒๔๗+๖๓๔, ๒๕๐+๒๘๔, ๒๕๑+๐๑๓, ๒๕๑+๔๕๒, ๒๕๒+๕๑๕ และที่ กม.๒๕๔+๙๒๕ รวม ๑๖ แห่ง ระหว่างสถานีบ้านใหม่สําโรง ถึง สถานีภูเขาลาด ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสีคิ้วและกุดจิก แขวงบํารุงทางนครราชสีมา กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
60,852,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
343
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางเชียงราก, เชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
34,359,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
344
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๘๔+๘๘๕ ในทางสายเหนือ (ทางสามและทางล่อง) ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบํารุงทางลพบุรี กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
32,673,000.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
345
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๗๕+๓๑๗ , ๑๘๙+๘๘๒ , ๑๙๔+๗๘๕ , และที่ กม.๒๐๘+๘๓๙ รวม ๔ แห่ง ในทางสายเหนือ ตอนนายตรวจทางจันเสน , บ้านตาคลี , เนินมะกอก แขวงบํารุงทางนครสวรรค์ กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,294,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
346
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๑๔+๓๔๗ ระหว่างสถานีสระบุรี กับ สถานีหนองบัว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสระบุรี แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
22,197,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
347
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๕๒+๗๑๓ ระหว่างสถานีมวกเหล็ก กับ สถานีกลางดง ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
17,205,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
348
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๒ แห่ง) ขนาด ๕ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๗๓๔+๒๔๕ ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ และที่ กม.๗๖๑/๑๓ – กม.๗๖๒/๒ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานที่วัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบํารุงทางทุ่งสง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
13,967,000.00    
297
ไม่มีผู้เสนอแนะ
349
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๐๘/ ๑๒-๑๓, ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๕-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๐/๖-๗, ๖๑๐/๑๔-๑๕ และ กม.๖๑๐/๑๕-๑๖ ระหว่างสถานีไชยา-สถานีท่าฉาง-สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
44,617,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
350
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๑–(๒.๐๐x๒.๕๐) เมตร ที่ กม.๖๑๕+๔๐๗, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๓–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๓/๑๕-๑๖ และ ที่ กม.๖๑๗/๒, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๕–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๗/๓ ระหว่างสถานีท่าฉาง – สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,912,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
351
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
84,205,000.00    
237
ไม่มีผู้เสนอแนะ
352
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
135,050,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
353
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
24,239,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
354
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
74,910,000.00    
222
ไม่มีผู้เสนอแนะ
355
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
27,338,000.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
356
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
41,430,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
357
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหนองแซง , สระบุรี , แก่งคอยและมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
111,082,000.00    
202
ไม่มีผู้เสนอแนะ
358
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
56,808,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
359
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
51,662,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
360
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
61,935,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
361
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,617,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
362
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
75,262,000.00    
267
ไม่มีผู้เสนอแนะ
363
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
80,670,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
364
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
65,187,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
365
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางลําปลายมาศและบุรีรัมย์ แขวงบํารุงทางลําปลายมาศ กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
97,164,000.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
366
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
87,958,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
367
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,920,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
368
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
72,504,000.00    
150
ไม่มีผู้เสนอแนะ
369
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
90,554,000.00    
228
ไม่มีผู้เสนอแนะ
370
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหินซ้อนและโคกสลุง แขวงบํารุงทางลํานารายณ์ กองบํารุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
99,086,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
371
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
70,251,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
372
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
3,318,470,000.00    
679
ไม่มีผู้เสนอแนะ
373
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,005,830,000.00    
236
ไม่มีผู้เสนอแนะ
374
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
557,260,000.00    
337
ไม่มีผู้เสนอแนะ
375
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
805,950,000.00    
276
ไม่มีผู้เสนอแนะ
376
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,046,360,000.00    
294
ไม่มีผู้เสนอแนะ