ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
3,864,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
1 ต.ค. 57
6 ต.ค. 57
5,746,300.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
12 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
41,033,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
417
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
8 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61
25,221,000.00    
52
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
18 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61
84,778,200.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
21 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61
98,666,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ที่ กม.331+929 และที่ กม. 335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279, และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
124,875,000.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
40,965,000.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
   งานก่อสร้างอาคารท่อลอดทางรถไฟทดน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียวภายนอก ขนาด 2 – ? 2.40 เมตร วางท่อเหล็กเหนียวส่งน้ำ ขนาด 2 – ? 2.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมอาคารควบคุมบังคับน้ำ ที่ กม.177+587.70 – 177+634.30 ระหว่างสถานีหนองสัง – สถานีสระแก้ว ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
41,753,000.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 10 – (1.50x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.774/14–16 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
20,223,000.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
16 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61
215,554,042.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
9 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
73,570,292.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.2+869, กม.3+598, กม.6+348, กม.8+519, กม.10+018, กม.10+561, กม.11+248, กม.13+574, กม.15+460, กม.16+306, กม.17+821, กม.19+138, กม.20+276, กม.22+548, กม.23+919, กม.25+299, กม.27+502, กม.29+599 และ กม.31+588 ตอนนายตรวจทางสมุทรสงคราม แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายแม่กลอง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
59,064,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
15,321,000.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
20,171,000.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
46,607,485.00    
10
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
47,322,148.00    
12
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
3 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
33,208,525.00    
28
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
2 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61
379,459,053.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
720
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
248
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
38,946,000.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
16 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
38,747,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
121,020,000.00    
51
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
32,000,000.00    
35
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
37,907,000.00    
35
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
61,247,800.00    
29
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
43,856,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
19,984,100.00    
30
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
25 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
6,845,970.00    
17
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
25 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
6,350,040.00    
16
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
184
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
196
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
247
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
195
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
259
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
212
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
223
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
148
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
266
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
200
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
15,321,000.00    
54
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
20,171,000.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
10,676,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
9,134,000.00    
55
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
   ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.54+828, กม.56+551, กม.57+404, กม.60+304, กม.60+842, กม.61+752, กม.64+964 และ กม.73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, ตอนนายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
31 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61
140,908,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
89,884,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้งที่ กม.526+389 และ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
88,182,000.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
191,130,000.00    
55
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
59,577,000.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
26 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61
158,020,403.40    
325
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
5 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
4,380,000.00    
19
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
5 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
9,343,000.00    
25
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
95,590,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
40,320,000.00    
217
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.544/13-14, 545/2-3, 565/3-4, 569/2-3, 575/8-9, 581/12-13 และ กม.582/12-13 ระหว่างสถานีปากปาน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
13,744,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.519/3 – 4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
10,701,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.584/2-3, 589/8-9 และ 589/13-14 ระหว่างสถานีผาคัน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
9,755,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149/11 - 12 ระหว่างสถานีบางจาก - สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,466,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด - สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
15,646,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3 – (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.140/16 – 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ – สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
4,582,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
11,481,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
320,760,000.00    
555
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
19,904,000.00    
247
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
17 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
30,769,000.00    
349
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
8,260,400.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. -483
39,004,000.00    
331
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4,123,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
8,937,600.00    
40
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
5,422,700.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
20 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
17,612,200.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
3 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
9,951,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
21 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
25,021,950.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
3,636,900.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
9,901,245.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
23 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
47,513,737.00    
52
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
8 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
38,134,800.00    
208
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
8 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
13,987,600.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
6 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
59,392,152.00    
315
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
25 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
8,735,264.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,774,000.00    
341
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
4,614,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
26 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
199,000,000.00    
288
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
15 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
121,500,000.00    
654
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
6,277,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
48,407,000.00    
156
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,591,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
6,050,400.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,977,000.00    
65
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,808,000.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
24,798,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
220
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
22 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
260
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
38
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 59
2,429,300.00    
492
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
138,015,900.00    
248
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
184,492,800.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
22 ธ.ค. 58
29 ธ.ค. 58
34,166,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
121,113,800.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
246,100,400.00    
497
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
256,589,700.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
6 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
34,668,700.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
3,969,300.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
4,878,500.00    
267
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
72,475,400.00    
565
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
197
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
251
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,603,000.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
271
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
21 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
6,273,700.00    
318
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
86,414,000.00    
377
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
14,623,200.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
22 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
12,874,700.00    
229
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
4,120,300.00    
48
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
2,863,200.00    
176
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
2,960,300.00    
30
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
6,680,600.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
4,312,400.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
26 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58
36,983,400.00    
173
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
27
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
220
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
331
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
6,559,000.00    
285
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,786,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
206
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,533,000.00    
312
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,890,600.00    
248
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
245,000,000.00    
1261
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,366,900.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
28,122,800.00    
261
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
16,197,300.00    
336
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
21,870,800.00    
380
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
3,381,300.00    
180
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
5,069,300.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
4,843,700.00    
187
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
2,663,000.00    
273
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
21 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58
318,052,500.00    
220
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
9,838,100.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
2,138,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
7,905,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
5,545,800.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
154
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,248,300.00    
63
ไม่มีผู้เสนอแนะ
155
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
3,861,900.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
156
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,687,100.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
157
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
6,010,800.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
158
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
2,028,500.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
159
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
8,881,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
160
6 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58
14,971,420.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
161
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,029,200.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
162
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
6,455,100.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
163
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
2,900,600.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
164
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,184,900.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
165
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
4,959,700.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
166
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
18,001,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
167
23 เม.ย. 58
28 เม.ย. 58
15,054,300.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
168
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
11,698,400.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
169
9 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
45,518,000.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
170
7 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58
2,318,800.00    
238
ไม่มีผู้เสนอแนะ
171
9 เม.ย. 58
21 เม.ย. 58
327,349,000.00    
346
ไม่มีผู้เสนอแนะ
172
25 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
31,158,000.00    
623
ไม่มีผู้เสนอแนะ
173
17 ก.พ. 58
23 ก.พ. 58
6,842,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
174
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
64,683,000.00    
478
ไม่มีผู้เสนอแนะ
175
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
36,412,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
176
7 ม.ค. 58
12 ม.ค. 58
338,520,000.00    
810
ไม่มีผู้เสนอแนะ
177
29 ธ.ค. 57
07 ม.ค. 58
5,560,000.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
178
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
36,092,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
179
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
142,078,800.00    
81
ไม่มีผู้เสนอแนะ
180
1 ธ.ค. 57
8 ธ.ค. 57
6,125,000.00    
1038
ไม่มีผู้เสนอแนะ
181
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุงกับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
27 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57
140,098,000.00    
391
ไม่มีผู้เสนอแนะ
182
13 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
12,000,000.00    
263
ไม่มีผู้เสนอแนะ
183
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
27,975,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
184
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
43,200,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
185
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
144,300,000.00    
604
ไม่มีผู้เสนอแนะ
186
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
128,000,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
187
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
138,000,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
188
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
118,000,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
189
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
116,000,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
190
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
48,800,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
191
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
67,000,000.00    
437
ไม่มีผู้เสนอแนะ
192
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
46,000,000.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
193
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
11,738,900.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
194
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
22,387,100.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
195
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
9,859,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
196
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
9,000,000.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
197
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
37,000,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
198
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
199
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
263
ไม่มีผู้เสนอแนะ
200
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
54,000,000.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
201
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,911,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
202
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
203
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,272,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
204
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6-7 ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.00x3.00) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1-2 ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.50x2.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1-4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
14,837,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
205
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
4,452,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
206
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
300,404,442.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
207
14 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
37,604,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
208
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
4,843,700.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
209
   งานจ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ,อาคารพัสดุ,อาคารสื่อสาร,อาคารบริหารทรัพย์สิน,อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์,อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพระพรหม,เก็บขยะจากถังรองรับขยะจุดต่างๆที่กำหนดไว้ ดูแลเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้าและลานจอกรถ,ดูแลสวนหย่อมบริเวณอนุสรณ์สถานย่านสถานีกรุงเทพ หน้าตึกบัญชาการ,ระหว่างตึกบัญชาการกับลานจอดรถยนต์,ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
5,073,600.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
210
13 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
6,410,988.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
211
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
4,380,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
212
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
9,343,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
213
14 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
14,398,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
214
7 พ.ค. 57
14 พ.ค. 57
8,065,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
215
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
49,467,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
216
24 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
3,639,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
217
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กที่ 1) กม.608+270 , 2) กม.611+234 , 3) กม.623+480, 4) กม.635+830, 5) กม.693+129, 6)697+435, 7) กม.703+876 และ 8) กม.706+437 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางท่าฉาง, นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี, นายตรวจทางบ้านส้อง, แขวงบำรุงทางบ้านส้อง, กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
8,540,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
218
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
65
ไม่มีผู้เสนอแนะ
219
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
2,339,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
220
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,843,800.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
221
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,899,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
222
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,942,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
223
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,973,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
224
24 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
75,946,000.00    
217
ไม่มีผู้เสนอแนะ
225
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
86,149,300.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
226
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
41,158,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
227
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
56,426,900.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
228
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 56
3 มิ.ย. 56
19,695,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
229
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
3,046,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
230
25 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
5,191,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
231
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
18,900,000.00    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
232
19 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
38,391,600.00    
186
ไม่มีผู้เสนอแนะ
233
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
36,065,500.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
234
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
684,000,000.00    
391
ไม่มีผู้เสนอแนะ
235
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
4,899,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
236
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
2,869,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
237
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
13,585,000.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
238
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
31,267,000.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
239
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
26,784,000.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
240
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
2,663,000.00    
200
ไม่มีผู้เสนอแนะ
241
   งานจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕+๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
2,295,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
242
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่งขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพาและช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบํารุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต ้กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต ้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
19,695,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
243
15 ก.พ. 56
20 ก.พ. 56
33,300,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
244
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
1936
ไม่มีผู้เสนอแนะ
245
4 ก.พ. 56
7 ก.พ. 56
2,286,700.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
246
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
2,339,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
247
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
11,823,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
248
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.327+822, 2) กม.342+845, 3) กม.348+738, 4) กม.349+668, 5) กม.356+957, 6) กม.360+217, 7) กม.388+071 และ 8) กม.391+647 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางทับสะแก. นายตรวจทางบางสะพานใหญ่, นายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
16,786,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
249
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
12,210,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
250
16 ม.ค. 56
23 ม.ค. 56
114,198,000.00    
190
ไม่มีผู้เสนอแนะ
251
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
59,282,280.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
252
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
31,267,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
253
7 ม.ค. 56
10 ม.ค. 56
61,154,352.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
254
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
26,784,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
255
18 ธ.ค. 55
21 ธ.ค. 55
68,018,616.00    
158
ไม่มีผู้เสนอแนะ
256
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
88,187,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
257
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
60,384,636.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
258
26 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
57,587,000.00    
189
ไม่มีผู้เสนอแนะ
259
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕ ๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ศูนย์บํ ารุ งทางภาคใต้ ฝ่ ายการช่ างโยธา การรถไฟแห่ งประเทศไทย ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
2,295,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
260
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่ องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
19,695,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
261
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
240,362,000.00    
536
ไม่มีผู้เสนอแนะ
262
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,390,400.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
263
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
8,225,100.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
264
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
2,188,900.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
265
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,226,600.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
266
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,719,400.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
267
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
956,984,000.00    
235
ไม่มีผู้เสนอแนะ
268
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จํานวน 3 แห่ง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๙๔๔+๗๕๓, ๙๖๐+๑๔๐ ตอน นตท.นาม่วง และที่ กม.๙๖๒+๖๘๗ ตอน นตท.จะนะ แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๓ แห่ง ที่ กม.๘๙๗/๑๒-๑๓, ๙๐๘/๑๓-๑๔ ตอน นตท.ควนเนียง และที่ กม.๙๒๑/๒-๓ ตอน นตท.หาดใหญ่ แขวงบํารุงทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ กองบํารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
16,424,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
269
   งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุดหรือรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ โดยการจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่กม.๖๐+๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑ +๗๗๗, ๗๕ +๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙+๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบํารุงทางนครปฐม กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบ ํารุงทางเพชรบุรี กองบํารุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บํารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,110,000.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
270
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม ่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และ ที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้นและทางล่อง) ตอน นตท.เชียงรากและเชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,000,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
271
30 ต.ค. 55
2 พ.ย. 55
33,300,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
272
17 ต.ค. 55
22 ต.ค. 55
67,443,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
273
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
47,543,220.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
274
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
292,005,483.00    
332
ไม่มีผู้เสนอแนะ
275
5 ต.ค. 55
10 ต.ค. 55
43,775,000.00    
168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
276
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
3,226,600.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
277
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
8,225,100.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
278
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
5,075,800.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
279
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,234,600.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
280
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,235,000.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
281
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,121,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
282
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,676,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
283
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
2,663,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
284
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,381,300.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
285
4 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
956,984,000.00    
308
ไม่มีผู้เสนอแนะ
286
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๔ แห่ง ระหว่างสถานีท่าชนะ-มะลวน ในทางสายใต้ ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๕๗๘+๔๐๐ ตอน นตท.ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร ขนาด ๒x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๑๗/๗-๘, ๖๑๗/๑๕-๑๖ และที่กม. ๖๒๒/๓-๔ ตอน นตท.ท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
16 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55
29,407,000.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
287
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. รวม ๔ แห่ง ที่ กม.๒๗๑+๓๙๗ ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ในทางสายอุบลราชธานี ที่ กม.๒+๔๔๗ ในทางสายแยก บชร.๒ ตอน นตท.นครราชสีมา และที่ กม.๒๗๕ +๐๕๕, ๒๗๕+๓๔๓ ระหว่างสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว ในทางสายหนองคาย ตอน นตท.โนนสูง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,822,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
288
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ แห่ง ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๒๖/๖-๗ ตอน นตท.ท่าฉาง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม. ๖๓๖+๙๓๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๖๒๔+๐๘๐ ตอน นตท.ท่าฉาง และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม. ๖๔๒+๐๗๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,208,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
289
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๓ แห่ง ระหว่างสถานีปากช่อง-ลาดบัวขาว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๑๘๐+๕๑๐ และที่ กม.๑๘๗+๔๗๑ ตอน นตท.ปากช่อง และขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๒๐๗ +๒๙๑ ตอน นตท.สีคิ้ว แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
18,883,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
290
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
5,717,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
291
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
9,084,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
292
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
13,270,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
293
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
14,948,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
294
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
23,750,000.00    
229
ไม่มีผู้เสนอแนะ
295
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
33,797,000.00    
206
ไม่มีผู้เสนอแนะ
296
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
7,687,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
297
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,601,605.00    
310
ไม่มีผู้เสนอแนะ
298
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,916,150.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
299
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๖๐ + ๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑+๗๗๗, ๗๕+๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙ + ๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
25 มิ.ย. 55
28 มิ.ย. 55
35,107,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
300
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
10,566,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
301
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,240,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
302
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,730,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
303
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,054,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
304
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
3,407,700.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
305
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,766,500.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
306
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
2,046,400.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
307
22 มิ.ย. 55
29 มิ.ย. 55
14,784,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
308
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
68,227,200.00    
184
ไม่มีผู้เสนอแนะ
309
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
9,370,200.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
310
18 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
244,351,000.00    
217
ไม่มีผู้เสนอแนะ
311
13 มิ.ย. 55
18 มิ.ย. 55
11,808,600.00    
552
ไม่มีผู้เสนอแนะ
312
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
313
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
314
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
315
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
316
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
317
11 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
122,258,000.00    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
318
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
2,715,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
319
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
3,184,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
320
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
6,154,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
321
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
8,136,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
322
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
95,770,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
323
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
87,174,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
324
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
71,540,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
325
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
38,166,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
326
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
83,210,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
327
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
36,950,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
328
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
26,400,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
329
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
13,486,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
330
23 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
6,320,838.10    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
331
23 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
70,430,000.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
332
18 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55
122,258,000.00    
277
ไม่มีผู้เสนอแนะ
333
23 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
23,700,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
334
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,805,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
335
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,910,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
336
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
9,998,500.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
337
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,902,400.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
338
11 เม.ย. 55
19 เม.ย. 55
30,000,000.00    
663
ไม่มีผู้เสนอแนะ
339
14 มี.ค. 55
19 มี.ค. 55
23,613,380.00    
175
ไม่มีผู้เสนอแนะ
340
5 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
4,454,000.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
341
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,722,700.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
342
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
3,536,900.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
343
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,313,300.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
344
14 ก.พ. 55
17 ก.พ. 55
43,827,480.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
345
9 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
3,720,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
346
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
29,753,900.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
347
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
2,005,200.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
348
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
2,488,480.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
349
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
48,615,495.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
350
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,437,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
351
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,962,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
352
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
77,758,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
353
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
46,335,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
354
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
75,480,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
355
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
64,323,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
356
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
59,499,000.00    
154
ไม่มีผู้เสนอแนะ
357
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,255,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
358
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,527,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
359
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
96,510,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
360
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
73,663,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
361
17 ม.ค. 55
20 ม.ค. 55
179,078,508.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
362
24 ม.ค. 55
27 ม.ค. 55
46,957,806.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
363
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
9,449,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
364
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
4,038,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
365
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
3,566,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
366
9 ม.ค. 55
12 ม.ค. 55
232,000,000.00    
252
ไม่มีผู้เสนอแนะ
367
11 ม.ค. 55
16 ม.ค. 55
31,241,772.00    
195
ไม่มีผู้เสนอแนะ
368
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
135,737,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
369
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15,353,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
370
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,313,300.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
371
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
4,542,900.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
372
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,247,100.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
373
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
26,578,700.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
374
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
27,338,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
375
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
81,994,300.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
376
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
28,584,000.00    
198
ไม่มีผู้เสนอแนะ
377
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
39,112,600.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
378
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
115,294,000.00    
364
ไม่มีผู้เสนอแนะ
379
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,454,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
380
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
9,449,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
381
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,038,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
382
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
3,566,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
383
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
5,021,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
384
22 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
5,171,800.00    
476
ไม่มีผู้เสนอแนะ
385
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
37,118,000.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
386
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
36,275,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
387
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
34,387,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
388
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
17,109,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
389
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
26,700,081.09    
253
ไม่มีผู้เสนอแนะ
390
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
12,462,600.00    
435
ไม่มีผู้เสนอแนะ
391
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
31,626,814.92    
206
ไม่มีผู้เสนอแนะ
392
5 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
135,737,000.00    
245
ไม่มีผู้เสนอแนะ
393
15 ก.ย. 54
20 ก.ย. 54
9,449,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
394
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
37,118,000.00    
218
ไม่มีผู้เสนอแนะ
395
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
36,275,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
396
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
17,109,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
397
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
34,387,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
398
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
5,021,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
399
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
4,038,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
400
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
3,566,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
401
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๒๑๖+๔๖๒, ๒๓๑+๐๕๙, ๒๓๕+๖๙๔, ๒๓๘+๐๖๙, ๒๓๘+๗๐๘, ๒๓๙+๓๕๓, ๒๓๙+๙๑๘, ๒๔๔+๓๐๗, ๒๔๗+๓๕๒, ๒๔๗+๕๒๔, ๒๔๗+๖๓๔, ๒๕๐+๒๘๔, ๒๕๑+๐๑๓, ๒๕๑+๔๕๒, ๒๕๒+๕๑๕ และที่ กม.๒๕๔+๙๒๕ รวม ๑๖ แห่ง ระหว่างสถานีบ้านใหม่สําโรง ถึง สถานีภูเขาลาด ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสีคิ้วและกุดจิก แขวงบํารุงทางนครราชสีมา กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
60,852,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
402
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางเชียงราก, เชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
34,359,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
403
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๘๔+๘๘๕ ในทางสายเหนือ (ทางสามและทางล่อง) ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบํารุงทางลพบุรี กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
32,673,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
404
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๗๕+๓๑๗ , ๑๘๙+๘๘๒ , ๑๙๔+๗๘๕ , และที่ กม.๒๐๘+๘๓๙ รวม ๔ แห่ง ในทางสายเหนือ ตอนนายตรวจทางจันเสน , บ้านตาคลี , เนินมะกอก แขวงบํารุงทางนครสวรรค์ กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,294,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
405
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๑๔+๓๔๗ ระหว่างสถานีสระบุรี กับ สถานีหนองบัว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสระบุรี แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
22,197,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
406
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๕๒+๗๑๓ ระหว่างสถานีมวกเหล็ก กับ สถานีกลางดง ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
17,205,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
407
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๒ แห่ง) ขนาด ๕ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๗๓๔+๒๔๕ ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ และที่ กม.๗๖๑/๑๓ – กม.๗๖๒/๒ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานที่วัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบํารุงทางทุ่งสง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
13,967,000.00    
300
ไม่มีผู้เสนอแนะ
408
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๐๘/ ๑๒-๑๓, ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๕-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๐/๖-๗, ๖๑๐/๑๔-๑๕ และ กม.๖๑๐/๑๕-๑๖ ระหว่างสถานีไชยา-สถานีท่าฉาง-สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
44,617,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
409
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๑–(๒.๐๐x๒.๕๐) เมตร ที่ กม.๖๑๕+๔๐๗, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๓–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๓/๑๕-๑๖ และ ที่ กม.๖๑๗/๒, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๕–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๗/๓ ระหว่างสถานีท่าฉาง – สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,912,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
410
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
84,205,000.00    
239
ไม่มีผู้เสนอแนะ
411
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
135,050,000.00    
211
ไม่มีผู้เสนอแนะ
412
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
24,239,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
413
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
74,910,000.00    
225
ไม่มีผู้เสนอแนะ
414
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
27,338,000.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
415
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
41,430,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
416
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหนองแซง , สระบุรี , แก่งคอยและมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
111,082,000.00    
205
ไม่มีผู้เสนอแนะ
417
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
56,808,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
418
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
51,662,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
419
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
61,935,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
420
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,617,000.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
421
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
75,262,000.00    
269
ไม่มีผู้เสนอแนะ
422
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
80,670,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
423
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
65,187,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
424
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางลําปลายมาศและบุรีรัมย์ แขวงบํารุงทางลําปลายมาศ กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
97,164,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
425
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
87,958,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
426
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,920,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
427
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
72,504,000.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
428
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
90,554,000.00    
238
ไม่มีผู้เสนอแนะ
429
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหินซ้อนและโคกสลุง แขวงบํารุงทางลํานารายณ์ กองบํารุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
99,086,000.00    
135
ไม่มีผู้เสนอแนะ
430
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
70,251,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
431
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
3,318,470,000.00    
681
ไม่มีผู้เสนอแนะ
432
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,005,830,000.00    
238
ไม่มีผู้เสนอแนะ
433
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
557,260,000.00    
341
ไม่มีผู้เสนอแนะ
434
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
805,950,000.00    
281
ไม่มีผู้เสนอแนะ
435
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,046,360,000.00    
299
ไม่มีผู้เสนอแนะ