ประกาศ  702  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
6
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
3
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
2
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
2
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
3
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
2
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
3
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
5
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
1372
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1011
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
567
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
434
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
18
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
506
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
574
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
629
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
569
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1016
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
511
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
652
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
724
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
935
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1183
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1010
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
600
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
1967
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
631
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
592
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
433
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
686
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
552
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
580
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
905
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
630
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
605
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
480
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
582
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1846
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
476
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
781
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
669
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
560
ระหว่าง
ดำเนินการ