ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
ฝ่ายการพัสดุ
ชื่อเรื่อง  : 
การซื่อ เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า "HITACHI" จำนวน 1 รายการ - 6 Units Armature with Bearing for Traction Motor Type HS21241-01R
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
14,525,250.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
งานจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็อทรอนิกส์ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-Mail  : 
pravit.p@railway.mail.go.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
ระหว่างดำเนินการ