ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
ชื่อเรื่อง  : 
จ้างซ่อม Block Brake Unit รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 72 Sets.
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
6,803,999.46 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง เลขที่ 700 โรงงานมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-Mail  : 
varakorn.ku@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
ระหว่างดำเนินการ