ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
ชื่อเรื่อง  : 
จัดซื้อโครงแคร่ (Bogie Frame) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 Units.
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
24,009,516.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
กองการจัดหา 2 สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง เลขที่ 700 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-2480 ต่อ 5432
E-Mail  : 
surasit.ap@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
ระหว่างดำเนินการ