ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์