นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69 / 2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รวมทั้งคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านที่ ๑๐ การส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ โดยถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขึ้น โดยให้ถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อการบริหารงานโดยมีคุณธรรมและ ความโปร่งใส เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่ง อื่นๆ อย่างทั่วถึง


นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้

๑.นโยบายด้านการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ

๑.๑ ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกกระบวนงาน
๑.๒ ผู้บริหารทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการตัดสินใจด้านการบริหารงาน
๑.๓ ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารนโยบาย และข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน ให้พนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานในสังกัดเข้าใจตรงกัน
๑.๔ พนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
๑.๔.๑ ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ มีค่านิยมหลัก อันได้แก่

(๑) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๔) ยึดถือประโยชน์ชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ดี

๒. นโยบายด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติ

๒.๑ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน / คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๒ สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
๒.๓ ปฏิบัติงานต่อผู้มาใช้บริการ / ผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสมอภาคกัน
๒.๔ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการเพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๒.๕ มีระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

๓. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

แนวปฏิบัติ

๓.๑ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๒ มีเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลและเข้าตรวจดูได้
๓.๓ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์

๔. นโยบายด้านการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติ

๔.๑ มีหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
๔.๒ มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการต่อข้อร้องเรียน
๔.๓ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๕. นโยบายด้านการมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติ

๕.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น / การจัดทำแผน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดำเนินโครงการต่างๆ
๕.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการ
๕.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
๕.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาโครงการ

๖. นโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน

แนวปฏิบัติ

๖.๑ กำหนดให้มีแผนงาน /กลไกการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
๖.๒ มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อไม่ให้ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน
๖.๓ มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖.๔ มีการรวมกลุ่มกันของบุคลากรในหน่วยงานเป็นเครือข่ายช่วยป้องกันการทุจริตในองค์กรและเป็นการสร้างความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส