SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 16/09/2013 22:07:06
  • อ่านแล้ว 385,551 ครั้ง

ค่าโดยสารอัตราพิเศษ

  
          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชานเมือง ให้สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพ และสถานีในขตปริมณฑล
กับขบวนรถโดยสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
         1. การโดยสารไปกับรถชั้นที่ 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน รถเร็ว ทุกขบวน
              - ระหว่างสถานี กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
              - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
              - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ราชบุรี - กรุงเทพ
              - ระหว่างสถานี ธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี
              ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมขบวนรถ ตามตารางด้านล่างนี้
         2. ผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภทและเด็ก ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษนี้
 
     ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
     ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
 
 
     ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
     ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - แก่งคอย - กรุงเทพ
 
     ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
     ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ราชบุรี - กรุงเทพ

     ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวน
     ช่วงระหว่างสถานีธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี